Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2007 ]

1033852/652/Α0012/13.4.2007 Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

(Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033852/652/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

Απαντώντας στο έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Συγκεκριμένα λοιπόν και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ή οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της προ αναφερόμενης ΠΟΛ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) που αποτελούσαν μέχρι 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει κάλυψη τεκμηρίου με χρήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ειδικότερα για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1014151/306/16.2.2004 και 1040706/1201/25.7.2004 έγγραφά μας) η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει καλύπτεται και με το έντυπο της δήλωσης εισαγόμενων μετρητών και αξιών, όταν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνεται με φυσική μεταφορά. Στο έντυπο μπορούν να δηλωθούν τα νομίσματα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης δεδομένου ότι για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη ευρώ και συνάλλαγμα. Το εν λόγω έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατοίκους εξωτερικού όταν αυτοί εισέρχονται στην χώρα μας.

4. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώνονται στο δελτίο εισαγόμενων μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό για την κάλυψη τεκμηρίων, θα πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των χρηματικών αυτών κεφαλαίων να προσκομιστεί πλέον βεβαίωση της τράπεζας στην οποία κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέμα κάλυψης τεκμηρίου για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού αυτό μπορεί να καλυφθεί με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό με την προϋπόθεση να υπάρχει είτε αποδεικτικό εισαγωγής από τράπεζα όταν η εισαγωγή γίνεται μέσω τραπέζης είτε δελτίο εισαγόμενων μετρητών όταν η εισαγωγή γίνεται με φυσική μεταφορά και το οποίο να συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας στην οποία μετέπειτα κατατέθηκαν.
Τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο