Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2007 ]

1045025/856/Α0012/9.5.2007 Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων, στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.

(Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων, στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ :1045025/856/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων, στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.

Σε απάντηση του από 13-4-2007 τηλετυπήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόμου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.

2. Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγρ.2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου καλύπτεται και με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Επίσης ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού αυτού του κεφαλαίου.

3. Σύμφωνα με την Ε10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δε συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου και κατά συνέπεια η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων (παρ.1 του αρ.62 του ν.2238/1994).

4. Με το 1020868/404/Α0012/30.3.2007 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κεφάλαιο προηγούμενων ετών που σχηματίστηκε μεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση ακινήτων που έγινε σε έτος προγενέστερο από εκείνο που πραγματοποιείται η δαπάνη, το οποίο όμως έχει ήδη παραγραφεί, εφόσον δηλωθεί με συμπληρωματική δήλωση στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.

5. Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ο φορολογούμενός σας θέλει να καλύψει τεκμαρτή δαπάνη του οικονομικού έτους 2006 με κεφάλαιο προηγούμενων ετών, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό από πώληση ακινήτων που πραγματοποιήθηκε τα έτη 1996 και 1997, χωρίς όμως να έχει δηλώσει τα ποσά αυτά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών 1997 και 1998.

6. Ύστερα από τα παραπάνω, τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του φορολογούμενού σας. Επομένως για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης του οικονομικού έτους 2006 μπορεί να χρησιμοποιήσει με τη μορφή κεφαλαίου προηγούμενων ετών τα ποσά από τη πώληση περιουσιακών στοιχείων που έγιναν τα έτη 1996-1997, εφόσον τα δηλώσει στο τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος, ήτοι στο 2001, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006 παραγράφεται στις 31-12-2008.
Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 δεδομένου ότι, με την παράλειψη στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγγραφο).

7. Τέλος το θέμα ως πραγματικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία της προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισμό του κεφαλαίου προηγούμενων οικονομικών ετών καθώς και τη μη ανάλωσή του για κάλυψη τεκμηρίου κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο