Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-1994 ]

ΠΟΛ.1276/2.12.1994 Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών

(Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1136285/10380-25/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.6.12.1994/ΒΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Λ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20Η (Προϋπολογισμού)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1276

ΘΕΜΑ: Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1316/83 "Ιδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)" κ.λπ.
2. Το άρθρο 40 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'92) με το οποίο καταργήθηκε από της ισχύος της η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'91) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146 Α'91) από την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν.2065/1992 από της ισχύος της.
3. Τα αριθ. Α4/1192/5.8.83 και Α4/1263/86 έγγραφα του Υπ. Εμπορίου περί ανακοινώσεως των συντελεστών νομοθετημένων επιβαρύνσεων που εμπεριέχονται στις τιμές των φαρμάκων.
4. Την αριθ. 0-675/10/15.7.92 (ΘΕΜΑ: Θ-89) πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ.
5. Την αριθ. 1079647/8351/25/0016/16.6.92 (ΦΕΚ 607 Β'92) κοινή απόφασή μας.
6. Την αριθ. 0-616/16.6.93 (ΘΕΜΑ: Θ-53) πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ.


Αποφασίζουμε:

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. 1079647/8351-25/0016/16.9.92 απόφασής μας εφαρμόζεται στην περίπτωση της παράδοσης φαρμάκων προς τις λοιπές χώρες εκτός από αυτές της ΕΟΚ.

2. Για την επιστροφή της εισφοράς 15% της παράδοσης φαρμάκων προς τις χώρες της ΕΟΚ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προσκομίζουν στον ΕΟΦ εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις Ι και ΙΙ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. 1079647/8351-25/0016/16.9.92 απόφασής μας και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο εξαγωγής (ενδοκοινοτικής παράδοσης) θεωρημένο από τη μεσολαβούσα τράπεζα στο οποίο θα αναγράφονται, εκτός των άλλων στοιχείων:
- ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή
- ο τόπος εγκατάστασης αυτού
- ο τόπος παράδοσης των φαρμάκων
- η ένδειξη "χωρίς εισφορά 15%"

β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας που τυχόν μεσολαβεί.
γ) Τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα (φορτωτική μεταφορέα ή τιμολόγιο διαμεταφορέα) από τα οποία να αποδεικνύεται η μεταφορά ή η αποστολή των φαρμάκων στο άλλο κράτος μέλος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα εξαχθέντα φάρμακα που αναφέρονται στα συγκεκριμένα τιμολόγια εξαγωγής είναι παρασκευασμένα στην Ελλάδα, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής και κατά συνέπεια η μη ακύρωση μερική ή ολική της αγοραπωλησίας και η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή μέσω του συστήματος VIES.
ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις παραδόσεις φαρμάκων στις Χώρες της ΕΟΚ από 1 Ιανουαρίου 1993 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο