Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2007 ]

1046603/924/Α0012/4.6.2007 Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού για την κάλυψη τεκμηρίου.

(Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού για την κάλυψη τεκμηρίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1046603/924/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού για την κάλυψη τεκμηρίου.

Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από τη Δ.Ο.Υ. Σύρου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα', της περίπτωσης δ', της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, με εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρ.5 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.), που αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

4. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει κάλυψη τεκμηρίου με χρήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1014151/306/16.2.2004 και 1040706/1201/25.7.2004 έγγραφά μας), η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού καλύπτεται και με το έντυπο της δήλωσης εισαγομένων μετρητών και αξιών, όταν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνεται με φυσική μεταφορά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να δηλωθούν τα νομίσματα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης δεδομένου ότι για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη ευρώ και συνάλλαγμα. Το εν λόγω έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατοίκους εξωτερικού όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα μας.

5. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώνονται στο δελτίο εισαγομένων μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό για την κάλυψη τεκμηρίων. θα πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των χρηματικών αυτών κεφαλαίων να προσκομιστεί πλέον βεβαίωση της τράπεζας στην οποία κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Επομένως, με βάση τα όσα προεκτέθηκαν στην περίπτωση που προκύψει θέμα κάλυψης τεκμηρίου για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί με εισαγωγή χρηματικών ποσών από την αλλοδαπή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας από μηχάνημα ΑΤΜ κατευθείαν από τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της αλλοδαπής, θα πρέπει να υπάρχει είτε αποδεικτικό εισαγωγής από τράπεζα όταν η εισαγωγή γίνεται μέσω τραπέζης είτε δελτίο εισαγομένων μετρητών όταν η εισαγωγή γίνεται με φυσική μεταφορά και το οποίο να συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας στην οποία μετέπειτα κατατέθηκαν.
Τέλος, τα εν λόγω έντυπα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο