Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-1994 ]

ΠΟΛ.1274/30.11.1994 Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.1135267/10235-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.2.12.1994/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1274

ΘΕΜΑ: Οφειλές από δάνεια υπέρ της ΕΚΤΕ που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1135267/10235-11/0016/

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'94) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ) το ποσό που προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής - Λαϊκής Κατοικίας και λοιπών δανείων, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1138/1972 και προέκυψαν από 1.1.1986 μέχρι 31.12.1993 και έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της ΕΚΤΕ. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'94) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην ΕΚΤΕ το ποσό που προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής Κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.1641/1986 και προέκυψαν από 1.1.1987 μέχρι 30.4.1994, έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της ΕΚΤΕ και πρόκειται να βεβαιωθούν στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.

Σε αντιστάθμισμα των καταβολών αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχες εκ των ανωτέρω απαιτήσεις κατά των δανειοληπτών αυτών που ανέρχονται σε ύψος 18,3 και 15,7 δις δρχ. αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από τούδε και στο εξής οι οφειλές των παραπάνω κατηγοριών των δικαιούχων στεγαστικών δανείων της ΕΚΤΕ παύουν να αποτελούν έσοδα της ΕΚΤΕ και καθίστανται οφειλές προς το Δημόσιο. Κατά συνέπεια όταν ζητείται από ενδιαφερόμενο αποδεικτικό ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία θα ερευνάτε σχολαστικά εάν οφείλονται από αυτόν, πλέον των άλλων οφειλών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της αριθ.
2048300/6844-11/0016/19.7.90 ΑΥΟ (ΦΕΚ 508 Β'90), χρέη  ροερχόμενα από τις παραπάνω κατηγορίες δανείων, για να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση του αιτουμένου αποδεικτικού ενημερότητας.

Σημειώνουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την παραπάνω μεταβολή επί των εσόδων αυτών υπέρ της ΕΚΤΕ σε έσοδα υπέρ του Δημοσίου θα σας δοθούν με νεότερο έγγραφό μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο