Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1088695/1720/Α0012/8.10.2007 Αναγραφή αξιών πώλησης και αγοράς οικοπέδου στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

(Αναγραφή αξιών πώλησης και αγοράς οικοπέδου στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1088695/1720/Α0012

ΘΕΜΑ:.Αναγραφή αξιών πώλησης και αγοράς οικοπέδου στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε απάντηση της από 14.9.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Ως τίμημα διάθεσης ακίνητου λαμβάνεται η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης. ανεξάρτητα αν η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας ή μικρότερη του πραγματικά καταβληθέντος τιμήματος, γιατί ο φόρος μεταβίβασης υπολογίσθηκε με βάση την αξία αυτή (σχετ. η 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 εγκύκλιος, τα 1088253/1693/Α0012/17.10.2000 και 1036293/748/Α0012/14.5.2002 έγγραφα).
Έτσι, στην περίπτωσή σας, με συμβόλαιο στο οποίο αναγράφεται ποσό αντικειμενικής εκτίμησης της Δ.Ο.Υ. ύψους εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (67.132) ευρώ και τίμημα πώλησης σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ως ποσό πώλησης του συγκεκριμένου οικοπέδου (για την εφαρμογή του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.2238/1994), καθώς και της αγοράς του (για την εφαρμογή του άρθρου 17 του ίδιου κώδικα) θα ληφθεί η αναγραφόμενη τιμή πώλησης του συμβολαίου, δηλαδή το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και την 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ.1113/16.4.1998 διαταγή, στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, προκειμένου για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που:

α) έχουν ενταχθεί στις περιοχές του αντικειμενικού σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτου, ως τίμημα λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ποσού που αναγράφεται ως τίμημα στο οικείο πωλητήριο συμβόλαιο και της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

β) δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το άθροισμα του τιμήματος που καθορίζεται στο οικείο πωλητήριο συμβόλαιο και της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις ου ισχύουν στη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων.
Στο παραπάνω ποσό που λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση θα προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου.
Επομένως, προκειμένου για την αγορά του οικοπέδου, θα πρέπει να αναγραφεί το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (73.143) ευρώ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο