Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2007 ]

1092666/1799/Α0012/25.11.2007 Υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων και αυτοτελώς φορολογούμενων τόκων στο επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.

(Υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων και αυτοτελώς φορολογούμενων τόκων στο επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1092666/1799/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση ακινήτων και αυτοτελώς φορολογούμενων τόκων στο επόμενο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.


Απαντώντας στην από 2.10.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, η κοινοποίηση φύλλων ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόμου, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγρ.2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου καλύπτεται και με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Επίσης, ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού αυτού του κεφαλαίου.

3. Σύμφωνα με την Ε10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δε συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείο και κατά συνέπεια, η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων (παρ.1 του αρ.62 του ν.2238/1994).
Με τα 1045025/856/Α0012/9-5-2007 και 1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγγραφα μας έγινε δεκτό ότι για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια προηγούμενων ετών που σχηματίστηκαν μεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου, καθώς και από τόκους καταθέσεων αντίστοιχα.
Εάν τα ποσά αυτά δεν έχουν δηλωθεί στο οικείο οικονομικό έτος, μπορεί ο φορολογούμενος να τα δηλώσει στο τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος.

4. Στην επιστολή σας αναφέρετε ότι δεν έχετε δηλώσει το τίμημα από πώληση ακινήτου που κάνατε το έτος 1990 και το εισπράξατε τα έτη 1991 και καθώς και αυτοτελώς φορολογούμενους τόκους που αποκτήσατε τα έτη 1994, 1995 και 1996 και ρωτάτε αν μπορείτε να τα δηλώσετε τώρα, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα ποσά αυτά για κάλυψη μελλοντικών τεκμηρίων.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας. Επομένως, για την κάλυψη μελλοντικής τεκμαρτής δαπάνης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη μορφή κεφαλαίου προηγούμενων ετών τα ποσά από την πώληση περιουσιακού στοιχείου που εισπράξατε τα έτη 1991 και 1992, καθώς και τους τόκους καταθέσεων των ετών 1993, 1994, 1995 και 1996, εφόσον τα δηλώσετε στο τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος, δηλαδή στο 2001, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006, παραγράφεται στις 31-12-2008.
Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997, δεδομένου ότι με την παράλειψη δήλωσης αυτών στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη (σχετ. το 1074403/2002/Α0012/11.1.2004 έγγραφο).

6. Τέλος, το θέμα ως πραγματικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο οποίος θα ελέγξει τον υπολογισμό του κεφαλαίου προηγούμενων οικονομικών ετών, καθώς και τη μη ανάλωση του για κάλυψη τεκμηρίου κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Ειδικότερα για τους τόκους, πρέπει να εξετάσει αν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη δαπάνης, δεδομένου ότι αν πρόκειται για αυτοτελώς φορολογούμενους τόκους, θα πρέπει να προκύπτει ότι θα έχουν πιστωθεί ή αναληφθεί, δηλαδή θα έχουν εισπραχθεί πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο