Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2007 ]

1108060/2135/Α0012/28.11.2007 Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

(Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1108060/2135/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.


Απαντώντας στο υπ' αριθ. 15669/5.11.2007 έγγραφό σας το οποίο υποβάλατε με την 8.11.2007 αίτηση του φορολογουμένου σας κυρίου «...» , σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης δ', της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, με εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησής του στην αλλοδαπή.

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της προαναφερόμενης ΠΟΛ.απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.), που αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

4. Εξάλλου, βάσει της ανωτέρω απόφασης, το αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται δεκτό για κάλυψη προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου αποκλειστικά και μόνο για τον δικαιούχο που ορίζεται στο πρωτότυπο αυτό παραστατικό, στο οποίο, όπως αναφέρθηκε, θα περιλαμβάνεται και το ύψος του ποσού, το νόμισμα και η χώρα προέλευσης.

5. Όπως, άλλωστε, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ.1016875/319/Α0012/19.4.2005 έγγραφο), όταν τα χρηματικά κεφάλαια εισάγονται σε ξένο νόμισμα, απαιτείται η ευρωποίησή τους. Απαιτείται, επομένως, η προσκόμιση τόσο του παραστατικού εισαγωγής συναλλάγματος, όσο και του πιστοποιητικού ευρωποίησης, εφόσον δεν συμπίπτουν στο ίδιο έγγραφο, προκειμένου να καλυφθεί τεκμήριο.

6. Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση που η εισαγωγή συναλλάγματος γίνεται σε ημερομηνία διαφορετική από την έκδοση του παραστατικού εισαγωγής των χρηματικών κεφαλαίων, αυτό γίνεται δεκτό, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εισαγωγής συναλλάγματος. Μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση μεταγενέστερα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενου επιθυμεί να καλύψει τεκμαρτή δαπάνη χρησιμοποιώντας συνάλλαγμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2238/1994, οπότε και πρέπει να εκδοθεί από την τράπεζα το πρωτότυπο παραστατικό εισαγωγής συναλλάγματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο