Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1037028/704/Α0012/19.4.2007 Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα λόγω μετοικεσίας.

(Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα λόγω μετοικεσίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ :1037028/704/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα λόγω μετοικεσίας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) επόμενα έτη εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που τα εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας από την αλλοδαπή μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα επόμενα δύο έτη από τη λήξη της απαλλαγής που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφόσον ο δικαιούχος της μείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 τόσο για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από την 1.1.1993 μέχρι την 31.12.2003 αλλά και αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από την 1.1.2004 και εφεξής - ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από μετοικεσία- αν η εργοστασιακή αξία του έτους της πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένης λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ απαλλάσσονται εντελώς του τεκμηρίου διαβίωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο