Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-1994 ]

ΠΟΛ.1270/21.11.1994 Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του

(Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1994

Αρ. Πρωτ. : 1135648/2415/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ


ΠΟΛ 1270

Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του
1135648/2415/Α0012/ΠΟΛ. 1270/21.11.1994


Αποφασίζουμε

1. Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 συνίσταται από:
1.1. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής του ίδιου εδάφους,
1.2. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής της ίδιας εργασίας,
1.3. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου,
1.4. το προκύπτον από τη γεωργική εκμετάλλευση κέρδος ή ζημία.

2. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιου Εδάφους

2.1. Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιου εδάφους αποτελεί το υπολογιζόμενο ενοίκιο ίδιου εδάφους. Το ύψος του ενοικίου αυτού ορίζεται κάθε χρόνο με βάση το μέσο ενοίκιο που επικρατεί στην περιοχή και για την ίδια ποιότητα εδάφους.

2.2. Συνεκτιμούμενα στοιχεία
Για τον προσδιορισμό του παραπάνω ενοικίου ιδίως συνεκτιμούνται:
α) η συνολική έκταση,
β) το σχήμα,
γ) η τοπογραφική κατάσταση (κλίση) και
δ) στοιχεία που καθορίζουν τη φυσική παραγωγικότητα (σύσταση εδάφους, γονιμότητα).


3. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιας Εργασίας

3.1.Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιας εργασίας αποτελεί η υπολογιζόμενη αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε χρόνο από τα εκτιμώμενα ημερομίσθια του γεωργού και των μελών της οικογένειάς του, σε όλους τους κλάδους της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τη
διάρκεια του έτους επί το μέσο ημερομίσθιο της περιοχής.

3.2. Συνεκτιμώμενα στοιχεία
Για τον προσδιορισμό της παραπάνω αμοιβής ιδίως συνεκτιμούνται:
α) ο χρόνος απασχόλησης,
β) η ηλικία,
γ) το φύλο.

4. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιου Κεφαλαίου

4.1. Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικά στοιχεία της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου αποτελούν:
α) οι τόκοι του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό,
β) οι τόκοι του κυκλοφοριακού κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό.

4.2. Συνεκτιμούμενα στοιχεία:
4.2.1. Για τον προσδιορισμό των τόκων του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό ιδίως συνεκτιμούνται:
α) οι έγγειες βελτιώσεις,
β) τα κτίσματα,
γ) οι φυτείες,
δ) τα ζώα,
ε) οι κυψέλες,
στ) τα μηχανήματα και εργαλεία.

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο ετήσιο όρο της αξίας των παραπάνω στοιχείων επί τη συνήθη απόδοση των πάγιων στοιχείων της εκμετάλλευσης.

4.2.2. Για τον προσδιορισμό των τόκων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου συνεκτιμούνται ιδίως:
α) τα αναλώσιμα υλικά (σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές κ.τ.λ.),
β) τα προϊόντα και εφόδια που είναι στην αποθήκη του παραγωγού.

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο όρο της αξίας των παραπάνω στοιχείων επί το μέσο ισχύον επιτόκιο βραχυπρόθεσμων αγροτικών δανείων για έξι μήνες.

5. Κέρδος ή Ζημία Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Κέρδος ή ζημία γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται η διαφορά μεταξύ της αξίας της παραγωγής και του συνόλου των δαπανών της παραγωγής.

6. Τρόπος Υπολογισμού του Καθαρού Γεωργικού Εισοδήματος
Η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος είναι η ακόλουθη:
Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαμβάνονται:
α) οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων με τρίτους, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις παραγωγής,
β) η αξία των από τον παραγωγό και την οικογένειά του καταναλωθέντων γεωργικών προϊόντων,
γ) η ετήσια αυξομείωση της καθαρής περιουσίας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Στις χρηματικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες ή αποτιμημένες σε χρήμα δαπάνες σε τρίτους, για την παραγωγή των προϊόντων, οι οποίες συνιστούν το κόστος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής που δεν ανήκουν στον παραγωγό:
α) το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση γεωργικών εκτάσεων,
β) η αμοιβή της ξένης εργασίας,
γ) η αξία των αναλώσιμων υλικών και εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα, ζωοτροφές κ.τ.λ.),
δ) οι καταβαλλόμενοι τόκοι,
ε) οι αποσβέσεις κεφαλαίων,
στ) η αμοιβή υπηρεσιών τρίτων (τέλη, ασφάλιστρα),
ζ) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους.

7. Διαδικασία Εφαρμογής

7.1. Αρμοδιότητα Εφαρμογής
Ο υπολογισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα για ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται από τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Γεωργίας κάθε νομού και για όλα τα προϊόντα του νομού.

7.2. Βάση Υπολογισμού
Βάση υπολογισμού θα αποτελέσουν τα διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κυρίως στοιχεία της έρευνας ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - RICA) και της έρευνας γεωργικού εισοδήματος ή από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.
Οι πιο πάνω εκτιμήσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού και κάθε καλλιέργειας μπορούν να εξειδικευτούν κατά ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή μη ή όποια άλλη
διάκριση κρίνεται αναγκαία, τόσο για τις καλλιέργειες γης, όσο και για τις εκτροφές ζώων ή τις άλλες μονάδες παραγωγής των ειδικών περιπτώσεων.

7.3. Χρόνος Εφαρμογής
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 κάθε Διεύθυνση Γεωργίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα με τις εκτιμήσεις για το καθαρό γεωργικό εισόδημα όλων των προϊόντων του νομού, καθώς και εκτιμήσεις για το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο, ανά στρέμμα γεωργικής γης, οπωσδήποτε πριν την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, για το καθαρό γεωργικό εισόδημα και το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο ανά στρέμμα γεωργικής γης, του προηγούμενου έτους, στην αρμόδια επιτροπή του νομού για να ακολουθηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία που περιγράφεται στο Ν.2238/1994.

8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο