Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2007 ]

1044842/869/Α0012/31.5.2007 Υποβολή ανακλητικής δήλωσης σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

(Υποβολή ανακλητικής δήλωσης σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1044842/869/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικής δήλωσης σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

ΣΧΕΤ: Το «...» έγγραφο της Δ.Ο.Υ.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στο παραπάνω ποσό που θα ληφθεί υπόψη θα προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου (σχετ. 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ.1113/16.4.1998 διαταγή και 1003991/64/Α0012/14.1.2000 έγγραφο).

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως για λόγους συγγνωστής πλάνης να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία.

Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

Αν ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η ανάκληση γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999.

3. Ωστόσο με την 439/2003 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών υιοθετήθηκε η άποψη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία, ως οικείο οικονομικό έτος, σε περίπτωση υποβολής της ανακλητικής δήλωσης εξ επιγενομένου λόγου. νοείται το έτος εκείνο κατά το οποίο επήλθε το επιγενόμενο πραγματικό γεγονός.

Κατά συνέπεια, η ανακλητική δήλωση δεν εμπίπτει στον περιορισμό της διατάξεως του άρθρου 61 παρ.4 εδάφιο πέμπτο του ν.2238/1994 και όταν υποβληθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός του οικονομικού έτους, κατά το οποίο επήλθε το επιγενόμενο γεγονός. όπως είναι η έκδοση δικαστικής απόφασης, εξετάζεται κατ' ουσίαν και γίνεται δεκτή από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

4. Όπως αναφέρετε στην αίτηση σας και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αποστείλατε, υποβάλατε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 25.11.2004 τροποποιητική δήλωση οικονομικού έτους 2000 με την οποία ανακαλέσατε το ποσό αγοράς του 35% ημιτελούς ακινήτου που δηλώσατε αρχικά στον «...» και αυτό λόγω της «...» απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 4.12.2003 που οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004, λόγω μη άσκησης έφεσης, και η οποία μείωσε την αντικειμενική αξία που αρχικά είχε ορίσει η Δ.Ο.Υ. για το εν λόγω ακίνητο από 99.838.008 σε 69.886.606 (99.838.000 δρχ. x 0,70 μειωτικός συντελεστής που αναλογεί στο στάδιο αποπεράτωσης των επιχρισμάτων).

Το ποσό που καταβλήθηκε σύμφωνα με το 6.651 πωλητήριο συμβόλαιο ανέρχεται στα 70.000.000 δρχ. από τα οποία το τίμημα που σας αναλογούσε ανέρχεται στα 24.500.000 δρχ. Όπως μας διευκρινίσατε και τηλεφωνικά το καταβάλατε σε τέσσερις ετήσιες άτοκες δόσεις των 5.000.000 δρχ. (2000, 2001, 2002 και 2003) συν μία ετήσια δόση των 4.500.000 δρχ. η οποία καταβλήθηκε το 2004.

5. Με βάση τα παραπάνω όσον αφορά τον υπολογισμό του τεκμηρίου αγοράς του εν λόγω ακινήτου η αξία που θα ληφθεί υπόψη θα είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ποσού που αναγράφεται ως τίμημα στο οικείο πωλητήριο συμβόλαιο και της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Στο παραπάνω ποσό θα προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα αγοράς και επειδή το ακίνητο αγοράστηκε ημιτελές θα ληφθούν υπόψη και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αποπεράτωσή του.

Επίσης, σχετικά με την αποδοχή της ανακλητικής δήλωσης, εφόσον υποβλήθηκε εντός του οικονομικού έτους από την οριστική έκδοση της προαναφερθείσας δικαστικής απόφασης δεν εμπίπτει στον περιορισμό της διατάξεως του άρθρου 61 παρ.4 εδάφιο πέμπτο του ν.2238/1994, λόγω επιγενόμενου γεγονότος, και κατά συνέπεια γίνεται δεκτή.

6. Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. με συνημμένα τα αντίγραφα της «...» δικαστικής απόφασης του Διοικ. Πρωτοδικείου Αθήνας και του «...» συμβολαίου αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου, και παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες ενημερώνοντας σχετικά και τη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο