Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1054419/1056/Α0012/15.6.2007 Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με κληρονομιά για το οποίο ο μοναδικός κληρονόμος του σύναψε οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας επειδή ο κληρονομούμενος το είχε αγοράσει με προσύμφωνο.

(Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με κληρονομιά για το οποίο ο μοναδικός κληρονόμος του σύναψε οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας επειδή ο κληρονομούμενος το είχε αγοράσει με προσύμφωνο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1054419/1056/Α0012

ΘΕΜΑ:Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου με κληρονομιά για το οποίο ο μοναδικός κληρονόμος του σύναψε οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας επειδή ο κληρονομούμενος το είχε αγοράσει με προσύμφωνο.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στο παραπάνω ποσό που θα ληφθεί υπόψη θα προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθηκαν για Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν για την αγορά του ακινήτου (σχετ. 1048923/790/Α0012/ΠΟΛ.1113/16.4.1998 διαταγή και 1003991/64/Α0012/14.1.2000 έγγραφο).

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1026996/459/Α0012/22.3.1999, 1000195/5/Α0012/15.1.1999 και 1096602/1899/Α0012/16.10.1996 έγγραφα) σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου η διαφορά μεταξύ του ποσού της αντικειμενικής αξία και της αξίας του τιμήματος που αναγράφεται στο προσύμφωνο θα αποτελέσει δαπάνη του έτους σύνταξης του οριστικού συμβολαίου. Εξάλλου και στο ΦΜΑ στην περίπτωση που είχε συνταχθεί προσύμφωνο, ο οικείος φόρος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας που έχει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατά το χρόνο σύνταξης του οριστικού συμβολαίου.

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, φορολογούμενος αγόρασε το 1978 με προσύμφωνο οικόπεδο το τίμημα του οποίου όπως αναφέρεται στο προσύμφωνο στο ποσό των 20.000 δραχμών το οποίο και κατεβλήθη από το φορολογούμενο κατά τη σύνταξη του προσυμφώνου. Με την από 13.8.1992 ιδιόγραφη διαθήκη του ο φορολογούμενος, ο οποίος απεβίωσε το 1994, και η οποία δημοσιεύθηκε στις 20.9.2006 άφησε μοναδικό κληρονόμο του οικοπέδου τον εγγονό του ο οποίος προέβη προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα του σε σύναψη οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας του οικοπέδου δι' αυτοσυμβάσεως. Η εκτέλεση της Δ.Ο.Υ. Ν.Δ.329/74 για το εν λόγω οικόπεδο ανέρχεται στο ποσό των 25.256 ευρώ βάσει της οποίας καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε βάσει προσυμφώνου και της αντικειμενικής αξίας που έχει το κληρονομηθέν ακίνητο κατά το χρόνο σύνταξης του οριστικού συμβολαίου αποτελεί δαπάνη για τον εν λόγω κληρονόμο στην οποία θα προστεθούν και τα λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν (φόρος, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.) και μάλιστα θα καταλογιστεί ως δαπάνη του έτους σύνταξης του οριστικού συμβολαίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο