Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-1994 ]

ΠΟΛ.1268/25.11.1994 Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19.7.90 απόφασης του Υπ.Οικ. Περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19.7.90 απόφασης του Υπ.Οικ. Περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 Αθήνα 25 Νοεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ. 1133056/10043-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1268

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844/0016/19-7-90 απόφασης του Υπ. Οικ. περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1133056/10043-11/0016/ΠΟΛ. 1268/25.11.1994

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθ. 1097543/7667-11/0016/26.10.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 848 Β' 15.11.1994 και ισχύει από 1 Δεκεμβρίου 1994, με την οποία συμπληρώθηκαν ορισμένες διατάξεις της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'1990) απόφασής του, περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της αρχικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 12, σύμφωνα με την οποία από 1.12.1994 απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τη μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU.
Επίσης στο άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 11, σύμφωνα με την οποία το προαναφερθέν αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερομένου, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό.

Σημειώνουμε ότι, όπως σας έχουμε ενημερώσει και με την αριθ. 1061070/4904-11/0016/ΠΟΛ.1136/27.5.1994 εγκύκλιο διαταγή, στην περίπτωση που πρόκειται να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας για την παραπάνω αιτία, ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών του ενδιαφερομένου, δεν υφίσταται πάντοτε λόγος οικονομικής αδυναμίας αυτού και ότι για το λόγο αυτό οι χορηγούμενες διευκολύνσεις πρέπει να είναι βραχυχρόνιες (μέχρι 4 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο) και να καλύπτουν το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής
και όχι μέρος αυτής.
Διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας που εκδίδεται για την αιτία αυτή είναι δίμηνη.
Συμπλήρωση της αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Αριθ. 1097543/7667-11/0016

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'90), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς κατά οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Την απόφασή μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90) Υπερί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το ΔημόσιοΦ, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το γεγονός ότι, μετά την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την κατάργηση του ελέγχου της αυθεντικότητας των συναλλαγών, η Τράπεζα της Ελλάδος επανακαθόρισε το πλαίσιο πληρωμών για τις τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό για τις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου αγαθών και σχετικών με αυτό συναλλαγών και τις αγορές - εισαγωγές ειδών για κάλυψη προσωπικών αναγκών.

4. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/23.94 (ΦΕΚ 154 Β'94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 1 της απόφασής μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90), όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 12, που έχει ως εξής:
"12. Για τη μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ECU".

2. Στο άρθρο 2 της απόφασής μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β'90), όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11, που έχει ως εξής:
"11. Στην περίπτωση 12, στην Τράπεζα, μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερομένου".

Η απόφασή μας αυτή που δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο