Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2007 ]

1094643/1855/Α0012/23.11.2007 Τεκμήριο αγοράς / διαβίωσης Ε.Ι.Χ. μονίμου κατοίκου αλλοδαπής και ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

(Τεκμήριο αγοράς / διαβίωσης Ε.Ι.Χ. μονίμου κατοίκου αλλοδαπής και ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1094643/1855/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς / διαβίωσης Ε.Ι.Χ. μονίμου κατοίκου αλλοδαπής και ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Απαντώντας στο από 8.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα είναι, μεταξύ άλλων, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.α' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του φορολογούμενου περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά αυτοκινήτου.

3. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του ν.2238/1994, το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των τεκμαρτών δαπανών είναι μεγαλύτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα.
Στις τεκμαρτές αυτές δαπάνες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται ανάλογα με τους φορολογήσιμους ίππους του αυτοκινήτου και της συμμετοχής της τεκμαρτής αυτής δαπάνης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

4. Περαιτέρω, οι διατάξεις της περίπτωσης i του άρθρου 18 του ν.2238/1994 ορίζουν ότι δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

5. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για την αγορά του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου υπάρχει τεκμήριο αγοράς. Για το τεκμήριο διαβίωσης ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.2238/1994. Τις δαπάνες αυτές ο φορολογούμενος μπορεί να τις καλύψει, μεταξύ άλλων, με εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994. Ως κάτοικος αλλοδαπής δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την απόκτηση του συναλλάγματος.

6. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή πώς θα υπολογιστεί το κεφάλαιο προς ανάλωση και αν θα αφαιρεθεί το τεκμήριο διαβίωσης, απαλλασσόμενο ή όχι, οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζουν ότι για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
Κατόπιν τούτων, τα τεκμήρια διαβίωσης και αγοράς θα αφαιρεθούν από το ποσό του συναλλάγματος που δηλώνεται προκειμένου υπολογισμού του κεφαλαίου προς ανάλωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο