Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2007 ]

1001451/33/Α0012/19.4.2007 Φορολόγηση αναδρομικών από μισθούς και υπολογισμός του φόρου συμπληρωματικής αποζημίωσης του ν.2112/1920.

(Φορολόγηση αναδρομικών από μισθούς και υπολογισμός του φόρου συμπληρωματικής αποζημίωσης του ν.2112/1920.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1001451/33/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών από μισθούς και υπολογισμός του φόρου συμπληρωματικής αποζημίωσης του ν.2112/1920.

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. στα εισοδήματα, που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

5. Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι η εταιρεία «...» τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και ότι το σύνολο των οφειλόμενων αποζημιώσεων και αμοιβών προσωπικού έχουν αναγγελθεί στην πτωχεύσασα εταιρεία βάσει δικαστικών αποφάσεων. Προ ετών κατεβλήθησαν στους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας μέρος από τις οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού λόγω εργασίας τους στην εταιρεία και μέρος από τις οφειλόμενες αποζημιώσεις λόγω απόλυσης και κατά τις καταβολές αυτές παρακρατήθηκαν οι προβλεπόμενοι την περίοδο εκείνη φόροι. Σήμερα θα καταβληθούν συμπληρωματικά ποσά αποζημιώσεων και αμοιβών προσωπικού είτε προς ολοσχερή εξόφληση είτε έναντι των οφειλόμενων ποσών.

6. Με βάση τα παραπάνω τα ποσά των συμπληρωματικών οφειλόμενων αμοιβών προσωπικού που αναφέρονται στις τακτικές τους αποδοχές (μισθοί) και απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που είχαν συνάψει, υπόκεινται σύμφωνα με τα ανωτέρω σε φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών κατά το χρόνο είσπραξης, με εξαίρεση ποσοστό 20% αυτών το οποίο δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο (περ.δ' παρ.4 άρθ.45 ν.2238/1994). Κατά την καταβολή των εν λόγω ποσών θα παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 20% στο συνολικά καταβαλλόμενο ποσό των εν λόγω συμπληρωματικών οφειλόμενων αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.4 του παρόντος.

7. Περαιτέρω, αναφορικά με την καταβολή των συμπληρωματικών οφειλόμενων ποσών αποζημίωσης προσωπικού λόγω απόλυσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε., μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ.γ' της παρ.4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α').
Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού 20.000 ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.
Τα παραπάνω ισχύουν για αποζημιώσεις που καταβάλλονται από 1.1.2003 και μετά.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που πέραν της αρχικής καταβάλλεται επιπλέον και συμπληρωματική αποζημίωση, τότε ο φόρος για τη συμπληρωματική αποζημίωση θα είναι ίσος με τη διαφορά του φόρου που προκύπτει αν από το φόρο της συνολικής αποζημίωσης (αρχική πλέον συμπληρωματικής) αφαιρεθεί ο φόρος της αρχικής αποζημίωσης (σχετ. τα 1050151/644/Α0012/5.4.93, 1043428/1294/Α0012/23.9.04 έγγραφά μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο