Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-1994 ]

ΠΟΛ.1273/5.12.1994 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1994

(Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 5/12/1994
Αρ.Πρωτ.:1136281/11392/0014Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1:ΦΠΑ & ΕΦ - Τμήμα ΔΆ
2.Εισπρ. Δημ. Εσόδων
Τμήματα Α & Δ
Β. Κ.Ε.Π.Υ.Ο Δ/30

ΠΟΛ 1273

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1994.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94 Α'92) ορίζεται ότι για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Για το έτος 1994 η επεξεργασία των τελών χρήσης για τα μηχανήματα έργων θα
γίνει μηχανογραφικά από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ και με τα οποία εφοδιάστηκε το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του έτους 1994 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Για τους κατόχους μηχανημάτων έργων των οποίων είναι γνωστός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα εκδόσει και θα αποστείλει προεκτυπωμένα αποδεικτικά είσπραξης τελών χρήσης μηχανημάτων έργων με ημερομηνία βεβαίωσης 30 Νοεμβρίου 1994 και με ημερομηνία ΟΛΙΚΗΣ εξόφλησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου (30.12.1994). Τα τέλη χρήσης εισπράττονται εφάπαξ και όχι σε δόσεις δεδομένου ότι η βεβαίωσή τους γίνεται μετά το μήνα Ιούνιο και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων.
Συγχρόνως θα αποσταλούν στις ΔΟΥ από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. σημειώματα εκκαθάρισης τελών χρήσης μηχανημάτων έργων οικονομικού έτους 1994, με τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο καθώς και κατάσταση οφειλετών. Ο αύξων αριθμός του χρηματικού καταλόγου θα είναι 1000 για να μη συμπίπτει με αριθμό χρηματικού καταλόγου που έχει ήδη δοθεί για τέλη κυκλοφορίας. Οι χρηματικοί κατάλογοι θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ, αφού υπογραφούν και γίνουν οι περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ).
Η βεβαίωση των ποσών θα γίνει υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) σε λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, εκτός των συνεισπραττομένων ποσών που αφορούν τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που θα βεβαιωθούν στους σχετικούς ΚΑΕ προϋπολογισμού (1429 και 1428 αντίστοιχα) και θα αποδίδονται στο ΤΕΟ μέσω ΚΕΠΥΟ (Κωδικός Ληψοδοσίας 555) αφού γίνει παρακράτηση ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) επί των εισπραττομένων, ήτοι για δαπάνες βεβαίωσης (5%) και είσπραξης (3%).
Για όσους κατόχους μηχανημάτων έργων έχει γίνει μηχανογραφική εκκαθάριση αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβουν το αποδεικτικό είσπραξης ή ο υπόχρεος επιθυμεί να καταβάλει ποσό μικρότερο του αναφερομένου στο προεκδιδόμενο, τότε οι ΔΟΥ θα εκδίδουν χειρόγραφο μηχανογραφικό τριπλότυπο με βάση τα στοιχεία του χρηματικού καταλόγου και της κατάστασης οφειλετών και θα αναγράφουν τα αρχικά Μ.Ε. (μηχανήματα έργων) σε εμφανές σημείο.

Β. Για τους κατόχους μηχανημάτων που δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ τους το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεν θα αποστείλει κανένα ειδοποιητήριο ούτε θα συντάξει κατάσταση και επομένως δεν θα γίνει μηχανογραφική βεβαίωση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση από αυτές σημειώματος εκκαθάρισης των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των τελών χρήσης στην αρμόδια ΔΟΥ με την προσκόμιση εις διπλούν του παραπάνω εκκαθαριστικού σημειώματος. Για την καταβολή του ποσού αυτού θα εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' και τα ποσά θα αποδίδονται στο ΤΕΟ με τη συνήθη διαδικασία, θα βεβαιώνονται δε στο τέλος του μήνα είσπραξης όπως γίνεται με τις οίκοθεν εισπράξεις.
Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που έχει γίνει μεν μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά ο υπόχρεος επικαλείται ότι αυτή είναι λανθασμένη. Στην περίπτωση αυτή όμως θα συντάσσεται από τη ΔΟΥ & δελτίο
διαγραφής (χρώματος ροζ, όπως των αυτοκινήτων) και θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων εισπράττονται μόνο από τις αρμόδιες ΔΟΥ και δεν μπορούν να καταβληθούν σε άλλη αρχή (Τράπεζα, ΕΛΤΑ, Τ.Π. & Δανείων).

Γ. Λογιστική τακτοποίηση από μηχ/κές εισπράξεις μηχανημάτων έργων Οι ΔΟΥ θα κρατήσουν στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων έναν αριθμό με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1994 για να βεβαιώσουν το τέλος χρήσης μηχανημάτων έργων (ήδη έχετε ενημερωθεί περί αυτού με το αριθ. 10124/0016/29.11.94 fax).
Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου δεν θα καταχωρηθούν στην προσωρινή ληψοδοσία (έντυπο 64α) αλλά θα συμπεριληφθούν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται στις ΔΟΥ θα καταχωρούνται στον ΑΚ 753.
Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα παρακολουθήσει μηχανογραφικά την είσπραξη αυτή και θα στείλει λογιστικά στοιχεία στις Δ.Ο.Υ. για την τακτική εισαγωγή αυτών, όπως γίνεται με τη διαδικασία του φόρου εισοδήματος.
Τα ποσά που αφορούν έσοδα προϋπολογισμού θα τα ενσωματώσει το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις τελικές καταστάσεις όπως και στις υπόλοιπες μηχανογραφικές εισπράξεις.
Οι ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις τελών χρήσης μηχανημάτων έργων, θα κρατήσουν τρία (3) γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρησης, με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1994, για την τακτική εισαγωγή του τέλους μηχανημάτων έργων, ήτοι:
i) ένα γραμμάτιο για τα έσοδα προϋπολογισμού ii) ένα γραμμάτιο για τα έσδοα του ΤΕΟ, και
iii) ένα γραμμάτιο για το ποσοστό 8% επί των εισπράξεων των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων (ποσά υπέρ του ΤΕΟ), για τα ΔΙΒΕΕΤ.
Η επαναβεβαίωση των Νομικών Προσώπων θα γίνει με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 1995 και θα κλείσει όταν παραλάβουν οι ΔΟΥ τις λογιστικές καταστάσεις είσπραξης των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων.
Η κατάσταση μηχανογραφικής απόδοσης μηνός Δεκεμβρίου 1994 θα σταλεί κανονικά με το κλείσιμο του μήνα και για τα ποσά των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του ΤΕΟ από μηχανογραφικές εισπράξεις θα συνταχθεί συμπληρωματική με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1994.

Δ. Δεματοποίηση των τριπλοτύπων και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Καθημερινά θα συγκεντρώνονται και θα ταξινομούνται χωριστά σε δύο ομάδες τα προεκτυπωμένα και τα χειρόγραφα τριπλότυπα είσπραξης. Τα τριπλότυπα αυτά θα δεματοποιούνται με μέγιστο αριθμό τριπλοτύπων ανά δέμα 100 και θα αποσταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 1994 μαζί με τις καταστάσεις διαγραφής, στη Διεύθυνση: Θησέως 48 και Φρύνης 1, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 81 με την ένδειξη ΥΤέλη Χρήσης Μηχανημάτων ΕργωνΦ, με ένα ανακεφαλαιωτικό δελτίο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο