Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2007 ]

1086202/11202/Β0012/5.6.2007 Απόδοση του οφειλόμενου φόρου 20% επί των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αμειβόμενους καλαθοσφαιριστές κατά την ανανέωση του συμβολαίου τους ή την μεταγραφή τους σε άλλη ΚΑΕ.

(Απόδοση του οφειλόμενου φόρου 20% επί των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αμειβόμενους καλαθοσφαιριστές κατά την ανανέωση του συμβολαίου τους ή την μεταγραφή τους σε άλλη ΚΑΕ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1086202/11202/Β0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση του οφειλόμενου φόρου 20% επί των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αμειβόμενους καλαθοσφαιριστές κατά την ανανέωση του συμβολαίου τους ή την μεταγραφή τους σε άλλη ΚΑΕ.


ΣΧΕΤ: Η από 2/10/2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και τους άλλους αμειβόμενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για τα ποσά αυτά. Οι δικαιούχοι μπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 14, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, υποβάλλοντας δήλωση μέσα στον επόμενο από την παρακράτηση μήνα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου, τη διεύθυνση των δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που αναλογεί σε αυτά.
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι δεν αποκλείεται η απόδοση του οφειλόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 φόρου 20% και νωρίτερα από τη λήξη του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έπρεπε να γίνει η παρακράτηση του φόρου.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3479/2006, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 88 του ν.2725/1999 ορίζεται ότι ουδεμία εγγραφή ή μετεγγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή εγκρίνεται, μη εκδιδόμενου, σε καμία περίπτωση, του σχετικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία ομοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας Δ.Ο.Υ., ότι κατεβλήθη ο αναλογών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, φόρος προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τα χρηματικά ποσά, που συμφωνούνται στο συμβόλαιο, μεταξύ εταιρείας ή Τ.Α.Α. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 86 (καταβολή των υπέρ του αθλητή χρηματικών ποσών σε δόσεις) η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε κάθε δόση αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το οποίο κατατίθεται στην οικεία επαγγελματική ένωση και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Η παράβαση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται, από το χρόνο τέλεσης της παράβασης, την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή μετεγγραφής του αθλητή, η δε συμμετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, ελεγχόμενη από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι δεν απαγορεύεται από καμία διάταξη η άμεση απόδοση του οφειλόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 φόρου εισοδήματος στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον μία ΚΑΕ καταβάλλει μέσα στον ίδιο μήνα και άλλα χρηματικά ποσά για την ανανέωση του συμβολαίου ή για την απόκτηση και άλλων καλαθοσφαιριστών, μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου χωρίς κανένα πρόβλημα.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.2725/1999, σχετικά με την άμεση και ομαλή έκδοση των δελτίων των αθλητών, και περαιτέρω, η ομαλή συμμετοχή τους στους αγώνες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο