Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2007 ]

1050792/987/Α0012/5.6.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών καλαθοσφαιριστή.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών καλαθοσφαιριστή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1050792/987/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών καλαθοσφαιριστή.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές καθώς και τους άλλους αμειβόμενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).
Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για τα ποσά αυτά.
Οι δικαιούχοι μπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδίου άρθρου.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανωτέρω δικαιούχους από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισθέντα αθλητικά σωματεία από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.
Συνεπώς εφόσον το πρόσωπο που αποκτά εισόδημα κατοικεί στην Ελλάδα υποβάλλεται σε φόρο και για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 ορίζεται ότι από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί γι' αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα της αλλοδαπής (στην Ελλάδα) η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται.

5. Με το σχετικό έγγραφό σας μας πληροφορείται ότι, καλαθοσφαιριστής φορολογικός κάτοικος Ελλάδος εισέπραξε για την περίοδο 1.7.2005 έως 31.12.2005 από τον όμιλο καλαθοσφαίρισης ανδρών «...» το ποσό του 1.085.719,29 ευρώ στο οποίο έγινε η σχετική παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη σχετική φορολογική νομοθεσία της Ρωσίας.

6. Από όλα τα αναφερθέντα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

α. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20% εφαρμόζεται σε χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αμειβόμενους αθλητές είτε σε περιπτώσεις συμβολαίων μετεγγραφής ή ανανέωσης τους είτε από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία με τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου,

β. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος εισέπραξε αμοιβές από τον όμιλο καλαθοσφαίρισης ανδρών «...». Συνεπώς δεν ανήκε στην προηγούμενη περίπτωση. Ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημα: του (Κωδικός 389), για το οποίο και φορολογείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, που όμως, όπως μας πληροφορείτε στο έγγραφό σας δεν έχει επικυρωθεί, (σχετ.το 1092017/1331/Α0012/ 21.9.05 έγγραφό μας).
Η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του ερωτήματος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο