Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2007 ]

1051588/10621/Β0012/30.7.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1051588/10621/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ: Η από 24-5-2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.9 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, οι δαπάνες που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις που καταβάλλει αυτή σε εξωχώρια εταιρία για τη χρησιμοποίηση στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων που ρητά μνημονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Για οποιαδήποτε προσθήκη, ή αφαίρεση περίπτωσης από τον κατάλογο αυτό, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει, ή η ελεγκτική υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, προκειμένου να εξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό στο πιο πάνω Υπουργείο.

4. Από την αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της πραγματοποιεί αγορές αγαθών από εξωχώριες εταιρείες, οι τιμές των οποίων είναι είτε ίδιες είτε χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές ίδιων προϊόντων που πωλούν ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες (μη εξωχώριες).
Επιπλέον, με την ίδια αίτησή σας, μας γνωρίσατε ότι το συνολικό κόστος των εισαγωγών αυτών περιλαμβάνει εκτός από την αξία του τιμολογίου και διάφορες άλλες δαπάνες (δασμοί, εκτελωνιστικά, μεταφορικά κ.λπ.), οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια των εν λόγω συναλλαγών με τις εξωχώριες εταιρείες.

5. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και λόγω της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, προκύπτει, ότι η δαπάνη αγοράς προϊόντων από εξωχώριες εταιρείες δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σας.
Επίσης, προκύπτει, ότι οι δασμοί και οι λοιποί φόροι-τέλη που καταβάλλετε στα πλαίσια των συναλλαγών αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περιπτ. ε' της παρ.1 του Κ.Φ.Ε., έστω και αν τα ποσά αυτών έχουν ενσωματωθεί στο κόστος των αγορασθέντων από εξωχώριες εταιρείες εμπορευμάτων και επιπλέον, γιατί τα ποσά αυτά καταβάλλονται στο Δημόσιο και δεν αποτελούν εισόδημα εξωχώριας προμηθεύτριας εταιρείας. Τα ίδια ισχύουν και για τα λοιπά έξοδα (εκτελωνιστικά, μεταφορικά, έξοδα τραπεζών κ.λπ.) που καταβάλλετε σε ελληνικές επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω, είναι σύμφωνα με το πόρισμα της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, η οποία ως καθ' ύλη αρμόδια εξέτασε την συγκεκριμένη περίπτωσή σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο