Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1013657/10207πε/Β0012/8.10.2007 Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον αντιπρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης εργασίας.

(Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον αντιπρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης εργασίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1013657/10207πε/Β0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον αντιπρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης εργασίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 9.02.2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.8 του άρθρου 3 του ν.3091/2002, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ.4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) το άρθρο 1 του β.δ.16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α'),
β) το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α'),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').
Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ.4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που του καταβάλλεται φορολογείται με τον πιο πάνω συντελεστή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.στ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές -α μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε-, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.3296/2004, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα εισοδήματα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28, τα οποία καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, η παρακράτηση του φόρου ενεργείται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ο οποίος μειώνεται σταδιακά σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%), είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήματα που καταβάλλονται στις διαχειριστικές χρήσεις 2005, 2006 και 2007 και επόμενες, αντίστοιχα. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν.

4. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι με την από 7.05.2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας σας προσλήφθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ο αντιπρόεδρος αυτής για να παράσχει στην εταιρεία, πέραν των καθηκόντων του, την εργασία του ως διευθυντής πωλήσεων με ασφάλιση στο Τ.Α.Ε. και εγκρίθηκε η καταβολή σε αυτόν μηνιαίου μισθού 4.500 ευρώ. Για τους μισθούς αυτούς παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 35% (για το χρονικό διάστημα έως και την 31.12.2004) και 32% (από 1.01.2005 και μετά). Στη συνέχεια, με την από 25.10.2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων σας ανακλήθηκε η από 7.05.2002 απόφαση και το διοικητικό συμβούλιο προέβη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εν λόγω αντιπροέδρου και του καταβλήθηκε αποζημίωση 10.500 ευρώ. Επί του ποσού αυτού παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή 32% (3.360 ευρώ), ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ο οποίος αποδόθηκε στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε..

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.στ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, καθόσον το υπόψη ποσό δεν συνιστά αμοιβή (μισθό) για παρεχόμενη από τον αντιπρόεδρο της εταιρείας σας εργασία και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή ούτε και οι διατάξεις του άρθρου 55. Αντίθετα, επειδή πρόκειται για αποζημίωση που καταβάλλεται λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης εργασίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι η καταγγελία της εν λόγω σύμβασης εργασίας έχει γίνει σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, δεν έχουν καταστρατηγηθεί οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και τέλος πρόκειται για πραγματική δαπάνη. Το θέμα όμως αυτό ως πραγματικό ανάγεται στην εξουσία της αρμόδιας Φορολογούσας Αρχής.
Κατόπιν τούτου, η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται, αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, να απαντήσει απευθείας στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση κοινοποιώντας την απάντηση της και στην υπηρεσία μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο