Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2007 ]

1111107/2607 π.ε./Α0012/30.5.2007 Παραχώρηση χρήσης προς εκμετάλλευση, ποσοστού συμμετοχής κοινωνίας ενοικιαζομένων δωματίων λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος.

(Παραχώρηση χρήσης προς εκμετάλλευση, ποσοστού συμμετοχής κοινωνίας ενοικιαζομένων δωματίων λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1111107/2607 π.ε./Α0012

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης προς εκμετάλλευση, ποσοστού συμμετοχής κοινωνίας ενοικιαζομένων δωματίων λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος.

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ββ' της παρ.1 του αρθρ.13 του ν.2238/94, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20% κάθε κέρδος η ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία, εκτός των άλλων και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.

2. Αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ.ββ' της παραγ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

3. Προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου κ.λπ., σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα δέκατα τοις εκατό (2,4%) αντίστοιχα.

4. Με τις διατάξεις της τταρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από εκμίσθωση ή επίταξη ή ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας ή περισσοτέρων οικοδομών.

5. Εισόδημα από ακίνητα αποκτά κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί το δικαίωμα πλήρους κυριότητας νομής, επικαρπίας ή οίκησης αυτών με οριστικό συμβόλαιο, ή με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας με οριστικό συμβόλαιο.

6. Από την αίτησή σας προκύπτει α) Μεταβίβαση, ποσοστού συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση από τη μητέρα στα τέκνα σας λόγω συνταξιοδότησής της. β) Μεταβίβαση δικαιώματος της χρήσης του ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα (50%).

7. Επομένως, αν η μεταβίβαση του μεριδίου αυτού από τη μητέρα στα τέκνα λόγω συνταξιοδότησης αυτής γίνει με πώληση, θα φορολογηθεί με συντελεστή 1,2 σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της περιπτ.ββ' της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. Η απαλλαγή λόγω συνταξιοδότησης ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου Ο.Ε. ή Ε.Ε..

8. Τέλος σε περίπτωση δωρεάς της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου από τον ιδιοκτήτη σε τρίτο πρόσωπο, υποκείμενο φορολογικής ενοχής για το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να παραμένει ο κύριος του ακινήτου, αδιάφορα από το αν γι' αυτή την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου θα συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο (σχετ. ΠΟΛ.1030/2000). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα πρέπει να δηλώνει για το λόγο αυτό τεκμαρτό εισόδημα δωρεάν παραχώρησης του υπόψη ακινήτου.

9. Η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη αίτηση του φορολογούμενου, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο