Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2007 ]

1114115/10018/Β0012/2.4.2007 Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της το 100% των μετοχών ημεδαπής Α.Ε. μη εισηγμένης στο ΧΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

(Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της το 100% των μετοχών ημεδαπής Α.Ε. μη εισηγμένης στο ΧΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007
Αριθμ. πρωτ.: 1114115/10018/Β0012

ΘΕΜΑ: Κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας, η οποία έχει στην κατοχή της το 100% των μετοχών ημεδαπής Α.Ε. μη εισηγμένης στο ΧΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.


ΣΧΕΤ: Η από 28.12.2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στην από 28.12.06 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994, ορίζεται, ότι η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.τ.λ.. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν αυτός που μεταβιβάζει τις εν λόγω μετοχές δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, καθώς και οι περιπτώσεις που η πιο πάνω μεταβίβαση μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο.

3. Όπως έχει διευκρινιστεί με το αρ. πρωτ: 1026546/10454/Β0012/20.5.2005 έγγραφό μας, κατά την απορρόφηση αλλοδαπής εταιρείας με έδρα τις Η.Π.Α., η οποία έχει στην κυριότητα της μετοχές ημεδαπών εταιρειών, από επίσης αμερικανική εταιρεία, δεν συντελείται πώληση των συμμετοχών της, αλλά μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές αυτές. Κατά συνέπεια, κατά την απορρόφηση αυτή, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%, η απορροφούμενη δε εταιρεία, για το λόγο αυτό δεν υποχρεούται στην υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης απόδοσης του πιο πάνω φόρου και στη θεώρηση από Δ.Ο.Υ., οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δημοσίου), συνταχθεί στα πλαίσια της οικείας απορρόφησης.

4. Επίσης, με το υπ' αριθ. 1090918/11220ΠΕ/Β0012/27.01.2006 έγγραφό μας έχει διευκρινιστεί ότι, κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη μητρική τους εταιρεία (φορολογικό κάτοικο Λουξεμβούργου) δύο αλλοδαπών εταιρειών- φορολογικών κατοίκων Λουξεμβούργου που κατέχουν το 100% των μετοχών κάποιων ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%.

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι μία ισπανική μητρική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν δύο αλλοδαπές εταιρείες, διατηρεί θυγατρική στην Ελλάδα κατέχοντας το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του Ομίλου, η μητρική εταιρεία απορροφάται από άλλη αλλοδαπή εταιρεία του ομίλου αυτού και οι μετοχές της ελληνικής εισφέρονται, κατ' ανάγκη, από την απορροφώμενη στην απορροφώσα εταιρεία (εισφορά στοιχείων ενεργητικού).

6. Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 και 4 του παρόντος, προκύπτει ότι κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φόρος 5%, για την εισφορά των μετοχών ημεδαπής από την απορροφώμενη στην απορροφώσα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι η απορροφώμενη αλλοδαπή εταιρεία «...», δεν υποβάλλει δήλωση απόδοσης του πιο πάνω φόρου και ούτε υποχρεούται σε θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ., οποιουδήποτε εγγράφου (ιδιωτικού ή δημόσιου), συνταχθεί στα πλαίσια της οικείας απορρόφησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο