Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2007 ]

1019325/10278/Β0012/2.4.2007 Εισφορά μετοχών ή μεριδίων Ε.Π.Ε. για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρίας.

(Εισφορά μετοχών ή μεριδίων Ε.Π.Ε. για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1019325/10278/Β0012

ΘΕΜΑ: Εισφορά μετοχών ή μεριδίων Ε.Π.Ε. για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρίας.


ΣΧΕΤ: Η από 23.2.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν.3427/2005, ορίζεται, ότι σε περίπτωση εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, ήτοι μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας αυτών. Ως πραγματική αξία των μετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ημεδαπής εταιρίας, λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920.

2. Με την 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε, ότι ο επιβαλλόμενος με τις πιο πάνω διατάξεις φόρος 5% επιβάλλεται, προκειμένου περί εισφοράς μετοχών σε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών που λαμβάνει ο εισφέρων τις μετοχές ως αντάλλαγμα.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» ορίζεται, ότι αντικείμενο της εταιρικής εισφοράς δύναται να είναι και είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενο αποτελεί περιουσιακό αγαθό δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό (παρ. 1). Η αποτίμηση της αξίας των εις είδος εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και κατά την αύξηση του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», αναλόγως εφαρμοζομένων (παρ. 2).

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σε περίπτωση εισφοράς από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή κατά την αύξηση του κεφαλαίου της, έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθόσον και στην περίπτωση αυτή προβλέπεται εκτίμηση των εισφερομένων μετοχών από εκτιμητική επιτροπή. Όσον αφορά δε στην περίπτωση κάλυψης κεφαλαίου αλλοδαπής Ε.Π.Ε., θα έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 εγκύκλιό μας για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες. Δηλαδή, ο φόρος 5% στην υπόψη περίπτωση θα επιβάλλεται επί της ονομαστικής αξίας των μεριδίων που λαμβάνει ως αντάλλαγμα η εισφέρουσα τις μετοχές ημεδαπή εταιρία.
5. Περαιτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά συνάγεται, ότι οι διατάξεις του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, αναφέρονται μόνο στην εισφορά μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών και όχι λοιπών τίτλων, προκειμένου για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ή υφιστάμενης ημεδαπής ή αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Συνεπώς, στην περίπτωση εισφοράς μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας, δεν θα επιβάλλεται φόρος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (20% επί της προκύπτουσας υπεραξίας), ως μη προβλεπόμενο κάτι τέτοιο από το νόμο.
Επειδή όμως η εισφέρουσα τα μερίδια αυτά είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην αίτησή σας, ανώνυμη εταιρία, η οποία όχι μόνο έχει αποκτήσει τα συγκεκριμένα μερίδια με κάποια συγκεκριμένη αξία την οποία έχει καταχωρήσει στα βιβλία της αλλά περαιτέρω, εμφανίζει σε αυτά και την αξία των τίτλων (μετοχών ή μεριδίων), κατά περίπτωση, που έλαβε ως αντάλλαγμα από την πιο πάνω εισφορά, συνάγεται, ότι η υπεραξία που εμφανίζει στα βιβλία της θα υπαχθεί, ελλείψει απαλλακτικών διατάξεων, σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο