Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2007 ]

1001394/10061/Β0012/20.4.2007 Κατά την εισφορά από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής κυπριακής εταιρείας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999.

(Κατά την εισφορά από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής κυπριακής εταιρείας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1001394/10061/Β0012

ΘΕΜΑ: Κατά την εισφορά από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής κυπριακής εταιρείας, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999.


ΣΧΕΤ.: Η από 03.01.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3296/2004, στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ' αυτό επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5%ο). Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο το οποίο εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία που μεσολαβεί και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διανέμουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 ορίζεται, ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία έχει στην κυριότητα της εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετοχές αλλοδαπής θυγατρικής της εταιρείας (ποσοστό 65%). Η ανωτέρω ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προτίθεται να εισφέρει τις υπόψη εισηγμένες μετοχές σε κυπριακή θυγατρική (κατά 100%) εταιρεία της και η τελευταία θα προβεί σε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκδίδοντας νέες μετοχές τις οποίες θα λάβει η εισφέρουσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό θα επέλθει μεταστοιχείωση στο λογαριασμό συμμετοχών της ημεδαπής εταιρείας και θα εμφανίζονται πλέον σε αυτό οι μετοχές της κυπριακής εταιρείας αντί της αλλοδαπής, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι με τις παραπάνω ενέργειες δεν πραγματοποιείται πώληση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετοχών αλλά εισφορά αυτών για να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας και επομένως, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2779/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999 περί επιβολής του φόρου 1,5%ο, καθόσον αυτές κατά ρητή διατύπωση του νόμου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση πώλησης μετοχών εισηγμένων γενικά σε χρηματιστήριο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο