Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

1004809/96/Α0012/25.4.2007 Κόστος απόκτησης μεταβιβαζόμενης ατομικής επιχείρησης η οποία αποκτήθηκε με κληρονομιά αποτελεί την προσδιορισθείσα αξία της στη φορολογία κληρονομιών.

(Κόστος απόκτησης μεταβιβαζόμενης ατομικής επιχείρησης η οποία αποκτήθηκε με κληρονομιά αποτελεί την προσδιορισθείσα αξία της στη φορολογία κληρονομιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Απρίλιος 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1004809/96/Α0012

ΘΕΜΑ: Κόστος απόκτησης μεταβιβαζόμενης ατομικής επιχείρησης η οποία αποκτήθηκε με κληρονομιά αποτελεί την προσδιορισθείσα αξία της στη φορολογία κληρονομιών.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού υπεραξίας και της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης. Με τον τρόπο αυτό αποτιμούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, καθώς και η μελλοντική απόδοση και τα προσδοκώμενα μελλοντικά οφέλη από τη δράση της.

2. Η άυλη αξία (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) προκύπτει εάν ο μέσος όρος των καθαρών δηλωθέντων κερδών της τελευταίας πενταετίας πριν από τη μεταβίβαση μειωθεί: α) με την εμπορική αμοιβή και β) με τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων, και στη συνέχεια η προκύπτουσα διαφορά πολλαπλασιασθεί με το συντελεστή προσαρμογής στην οικεία ράντα, και το αποτέλεσμα προσαυξηθεί με το συντελεστή παλαιότητας ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Το θετικό αποτέλεσμα θα προστεθεί με την καθαρή θέση, (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις) το άθροισμα άυλης αξίας και καθαρής θέσης είναι η ελάχιστη αξία μεταβίβασης.
Εάν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης προκύπτει το ελάχιστο ποσό υπεραξίας.
Επισημαίνεται ότι:
Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1053/2003 ή της 1119720/1 980/Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο., ανάλογα με το χρόνο απόκτησής τους. Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.

3. Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώληση λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

4. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι η σύζυγος απέκτησε από κληρονομιά του θανόντος συζύγου της ατομική επιχείρηση (φαρμακείο) για την οποία και φορολογήθηκε με την υποβολή δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ως συγγενής Α' βαθμού με 1,2%. Στη συνέχεια μεταβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο την επιχείρηση με επαχθή αιτία. Η μεταβίβαση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. και ο υπολογισμός της υπεραξίας θα γίνει με τα δεδομένα της νέας επιχείρησης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υπεραξία θα είναι το θετικό υπόλοιπο που θα προκύψει από την αφαίρεση του κόστους απόκτησης από τη συμφωνηθείσα τιμή πώλησης. Ως κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή του προσδιορισμού του κόστους απόκτησης σε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που αποκτήθηκαν από κληρονομιά, θα ληφθεί η αξία κτήσης της που προσδιορίσθηκε στη φορολογία κληρονομιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο