Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2007 ]

1044193/822/Α0012/26.4.2007 Μεταβίβαση επιχείρησης από χαριστική αιτία.

(Μεταβίβαση επιχείρησης από χαριστική αιτία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1044193/822/Α0012

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση επιχείρησης από χαριστική αιτία.


Απαντώντας στο από 12-9-2006 σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α' Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. , το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων , της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.2523/1997 κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής.

2. Επίσης σύμφωνα με την 1018145/1103/ΔΕ-Α7ΠΟΛ.1027/22.2.2005 εγκύκλιο νια επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα για τις εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων πρέπει κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων, να είναι τουλάχιστον ίσα ή μεγαλύτερα του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων), των εξόδων και δαπανών της οικείας χρήσης συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν, καθώς και των μικτών κερδών.
Ως κόστος πωληθέντων λαμβάνεται η αξία των εμπορευσίμων αγαθών και των πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και των υλικών συσκευασίας και των αναλώσιμων υλικών που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν μέσα στη χρήση, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ., καθώς και οι ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες.

3. Όπως αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας, η μεταβίβαση της επιχείρησης έγινε από χαριστική αιτία οπότε η αποτίμηση των εμπορευμάτων αυτών θα γίνει με βάση τη δήλωση φόρου γονικής παροχής και με αξία το ποσό που έχουν επιβαρυνθεί για την απόκτησή τους (φόροι, διάφορα έξοδα κ.λπ.) (σχετ. 1099460/2485/Α0012/9.10.2004 έγγραφό μας).
Β'. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αναφορικά με το ερώτημά σας για τα μεταβιβαζόμενα αγαθά αν θα πρέπει να εκδοθεί φορολογικό στοιχείο και αν ναι τι είδους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στην περίπτωσή σας για τη μεταβίβαση, από γονέα σε τέκνο, των αγαθών (εμπορευμάτων και κινητών παγίων) της έδρας (κεντρικό κατάστημα) λόγω γονικής παροχής (χαριστική αιτία) και χωρίς να συντελείται φυσική διακίνηση, σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου (και δελτίου αποστολής ή τιμολογίου - δελτίου αποστολής). Εν προκειμένω, ως δικαιολογητικό εγγραφής για την ενημέρωση των βιβλίων χρησιμοποιείται η δήλωση γονικής παροχής (έγγραφό μας 1072327/1423/Α0012/20.7.2005).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο