Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-1994 ]

ΠΟΛ.1263/21.11.1994 Διαδικασία απόδοσης φόρου 15% στα εισοδήματα που κτώνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια

(Διαδικασία απόδοσης φόρου 15% στα εισοδήματα που κτώνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1994
Αρ. πρωτ. 1130155/10937/0012Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1263

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης φόρου 15% στα εισοδήματα που κτώνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια.

1130155/10937/0012Β'/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 1969/1991, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 23 του ν. 2214/1994, κατά την είσπραξη τόκων από τα Αμοιβαία Κεφάλαια (μέσω της ΥΑΕ ΔιαχειρίσεωςΦ), ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση
φόρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 του ν. 1921/1991 και το άρθρο 54 του ν. 2238/1994. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων, για τα εισοδήματα αυτά.


Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα έσοδα που αποκτούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια από τόκους καταθέσεων ή από εξωχρηματιστηριακές πράξεις επαναγοράς έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου (REPO) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ οι τόκοι που αποκτούν από ομολογειακά δάνεια επιχειρήσεων ή από την αλλοδαπή υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με είκοσι τοις εκατό (20%) (1122241/2246/ ερμηνευτική εγκύκλιος του ν. 2214/1994).


2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 1969/1991, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 15 του άρθρου 23 του ν. 2214/1994, τα εισπραττόμενα, από τους μεριδιούχους αμοιβαίων κεφαλαίων, κέρδη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος με εξαίρεση το μέρος
αυτών, που προέρχεται α) από εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας (π.χ. τόκοι έντοκων γραμματίων ή ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου), β) από κέρδη από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης και γ) από εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, για τα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται σε
παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων. Η παρακράτηση του πιο πάνω φόρου ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, κατά το χρόνο έγκρισης της διανομής των κερδών από την ΑΕ Διαχειρίσεως και περαιτέρω, αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ίδιου νόμου, εφάπαξ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου, από την παρακράτηση μήνα, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το μέρος του ποσού φόρου που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που προκύπτει με την εφαρμογή του συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (1122241/2246/ εγκύκλιός μας).

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 1969/1991 ορίζεται ότι, η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ' ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγωγή μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης,
απαλλάσσεται από κάθε φόρο και κατά συνέπεια και από το φόρο εισοδήματος.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι τόκοι των έντοκων γραμματίων ή ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκτούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά τη διανομή τους υπόκεινται σε φορολογία με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), με αποτέλεσμα να υπάρχει ετεροχρονισμός της φορολόγησής τους έναντι των λοιπών τόκων που αποκτούν τα
αμοιβαία κεφάλαια.

Επίσης, η εκ των υστέρων (μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης) υπαγωγή σε φορολογία των τόκων από έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργεί δυσχέρειες στις ΑΕ Διαχειρίσεως ως προς τον ημερήσιο προσδιορισμό της τιμής εξαγοράς των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

5. Εν όψει των ανωτέρω, θα γίνει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, οι ΑΕ Διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων θα υποχρεούνται να λογίζουν καθημερινά φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των τόκων που εισπράττουν από 1 Ιανουαρίου 1995 και μετά από ομολογίες ή έντοκα γραμμάτια του
Ελληνικού Δημοσίου. Ο φόρος αυτός θα αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου για τους τόκους του προηγούμενου εξαμήνου. Με την καταβολή του φόρου αυτού θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των μεριδιούχων αυτού, για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Επίσης, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα παρέχεται η δυνατότητα της πιο πάνω παρακράτησης και για τους τόκους αυτούς που αποκτούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια από το χρόνο κατάθεσης της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.

6. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, επειδή οι διατάξεις της παραγράφου 3 των άρθρων 16 και 48 του ν. 1969/1991 τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Μαϊου 1994 (χρόνος δημοσίευσης του ν. 2214/1994), για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς θα ακολουθήσει ρύθμιση, ώστε οι διατάξεις αυτές να ισχύσουν για
τα εισοδήματα που απόκτησαν οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τα Αμοιβαία Κεφάλαια από 1 Ιουλίου 1994 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο