Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2007 ]

1028443/536/Α0012/22.6.2007 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που λαμβάνει ασφαλιστικός σύμβουλος κατά τη λύση της σύμβασης.

(Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που λαμβάνει ασφαλιστικός σύμβουλος κατά τη λύση της σύμβασης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1028443/536/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που λαμβάνει ασφαλιστικός σύμβουλος κατά τη λύση της σύμβασης.

Απαντώντας στην από 19.3.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχονται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος.
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τις οικείες διατάξεις.
Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

2. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση που ασφαλιστική εταιρία μεταβιβάζει σε άλλη ασφαλιστική εταιρία το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της (ατυχημάτων, ασθενειών, πυρκαγιάς κ.τ.λ.) μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η ωφέλεια που αποκτά από τη μεταβίβαση αυτή θεωρείται ωφέλεια από τη μεταβίβαση δικαιώματος συναφούς με την άσκηση της επιχείρησης και φορολογείται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι λύεται η σύμβαση παραγωγικής συνεργασίας που διατηρούσε η εταιρία σας με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο και η εταιρία σας καταβάλει στο σύμβουλο αυτό εφάπαξ χρηματικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των προμηθειών του σε ισχύ χαρτοφυλακίου του.

4. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι μετά τη λύση της σύμβασης το χαρτοφυλάκιο του ασφαλιστικού συμβούλου, με τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταβιβάζεται στην ασφαλιστική εταιρία, γίνεται δεκτό από τη διοίκηση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα, η μεταβίβαση αυτή να θεωρηθεί μεταβίβαση δικαιώματος συναφούς με την επιχείρηση και συνεπώς θα επιβληθεί στο δικαιούχο ασφαλιστικό σύμβουλο φόρος με συντελεστή 20% με περαιτέρω εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο