Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2007 ]

1069218/10789/Β0012/20.7.2007 Μεταβίβαση των μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. από Ελληνική Α.Ε..

(Μεταβίβαση των μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. από Ελληνική Α.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1069218/10789/Β0012

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση των μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. από Ελληνική Α.Ε..

ΣΧΕΤ.: Το από 12.07.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, που τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3522/2006, το κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., φορολογείται αυτοτελώς με 20%. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.

2. Περαιτέρω, με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται, ότι προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται, ότι όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της ίδιας παραγράφου είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) με την καταβολή του φόρου 20% δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

4. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. 1048158/106447Β0012/19.07.2000 διαταγή μας, το κέρδος ή η ωφέλεια που αποκτά κάτοικος Ελλάδας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από την πώληση ποσοστών συμμετοχής μεριδίων, μερίδων κ.λπ. αλλοδαπών εταιρειών (που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), εξαιρουμένων των ανωνύμων εταιρειών, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Για τον προσδιορισμό αυτού του κέρδους θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης, που συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων και την τιμή κτήσης των μεταβιβαζομένων, ποσοστών συμμετοχής μερίδων. μεριδίων κ.λπ..

5. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει, ότι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «........», μεταβιβάζει το 100% των μεριδίων κυπριακής εξωχώριας εταιρείας με την επωνυμία «......», σε τρίτη εταιρεία. Περαιτέρω, με το από 22/12/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, που εστάλη για το λόγο αυτό στην υπηρεσία σας, συνάγεται, ότι η πωλήτρια ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία είχε αποκτήσει τα εν λόγω μερίδια από φυσικό πρόσωπο.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι κατά τη μεταβίβαση του 100% των μεριδίων της κυπριακής «.......» από την πιο πάνω ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία σε τρίτο οφείλεται φόρος 20% επί του κέρδους, που προκύπτει από την αφαίρεση του κόστους απόκτησης αυτών από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησής τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την πώληση των εταιρικών μεριδίων από φυσικό πρόσωπο προς την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο