Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

1077415/10868/Β0012/24.10.2007 Σε περίπτωση ματαίωσης, πριν από τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού, της πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο καταβληθείς φόρος 5% επιστρέφεται.

(Σε περίπτωση ματαίωσης, πριν από τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού, της πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο καταβληθείς φόρος 5% επιστρέφεται.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.1077415/10868/Β0012

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση ματαίωσης, πριν από τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού, της πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο καταβληθείς φόρος 5% επιστρέφεται.

ΣΧΕΤ.: Η από 6/8/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 10 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276), φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετική δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

2. Με τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου ορίζεται, ότι ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων μετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.τ.λ..

4. Με την αρ.1056431/10479/Β0012/ΠΟΛ.1169/23.5.1997 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι προκειμένου να λάβει χώρα μεταβίβαση, με οποιοδήποτε τρόπο μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο ΧΑ, το καταρτιζόμενο , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του ν.2238/1994, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:.........ε) οι καταβληθέντες φόροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθώς και του άρθρου 24 του ν.2214/1994 και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών. Για τη θεώρηση του ιδιωτικού συμφωνητικού θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει τις μετοχές υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία το διαλαμβανόμενο έγγραφο σε τόσα αντίτυπα ώστε, μετά τη θεώρηση του από αυτή, ένα θεωρημένο αντίτυπο να παραλαμβάνει ο μεταβιβάζων, από ένα αντίτυπο να χορηγείται στον κάθε καινούργιο μέτοχο και ένα αντίτυπο να παραμένει στη Δ.Ο.Υ..

5. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση κατά τη σύνταξη προσυμφώνου για μεταβίβαση μετοχών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθώς δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση των μετοχών αλλά απλώς δέσμευση των μερών να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους (σχετ.1121965/11018/Β0012/5.11.1998 έγγραφό μας).

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει, ότι στην περίπτωση που η πώληση των μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ματαιωθεί πριν από την υποβολή για θεώρηση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης και μεταβίβασης αυτών, ο καταβληθείς φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, καθόσον μόνο με τη σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εν λόγω συμφωνητικού ή τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, κατά περίπτωση συντελείται η εν λόγω μεταβίβαση


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο