Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-2007 ]

1033188/10430/Β0012/5.11.2007 Σε περίπτωση διάλυσης αλλοδαπής εταιρείας, η οποία κατέχει μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας και αυτούσιας διανομής αυτών στους μετόχους της, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 φόρος πέντε τοις εκατό (5%).

(Σε περίπτωση διάλυσης αλλοδαπής εταιρείας, η οποία κατέχει μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας και αυτούσιας διανομής αυτών στους μετόχους της, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 φόρος πέντε τοις εκατό (5%).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1033188/10430/Β0012

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση διάλυσης αλλοδαπής εταιρείας, η οποία κατέχει μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας και αυτούσιας διανομής αυτών στους μετόχους της, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 φόρος πέντε τοις εκατό (5%).

ΣΧΕΤ.: Η από 14.09.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνές αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2. Όπως έχει διευκρινιστεί από την υπηρεσία μας σε περίπτωση που αλλοδαπές επιχειρήσεις, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο μετοχές ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ΜΗ εισηγμένες στο ΧΑ, τεθούν σε εκκαθάριση και διανείμουν αυτούσιες τις υπόψη μετοχές στους μετόχους τους, δεν έχουν εφαρμογή για τη μεταβίβαση αυτή οι προαναφερόμενες διατάξεις του ν.2238/1994, καθόσον η αιτία της μεταβίβασης δεν είναι ούτε η πώληση των μετοχών, ούτε η ανταλλαγή τους, αλλά η επιστροφή στους μετόχους του κεφαλαίου που τους απένειμε, μετά την εκκαθάριση της (σχετ.1108744/11509πε/Β0012/28-2-2007 και 1066140/10762/Β0012/17.07.2007 έγγραφά μας).

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι αλλοδαπή εταιρεία «...» με έδρα στο Λουξεμβούργο, κατέχει το 100% των μετοχών άλλης αλλοδαπής εταιρείας «...»με έδρα στην Ολλανδία.
Η εταιρεία «...» έχει στην κυριότητα της μετοχές μη εισηγμένες μιας ελληνικής Α.Ε. «...». Η διοίκηση των ανωτέρω αλλοδαπών εταιριών λόγω ενδοομιλικής αναδιοργάνωσης προτίθεται να προβεί σε διάλυση και εκκαθάριση της ολλανδικής εταιρείας «...» με συνέπεια οι μετοχές της ελληνικής Α.Ε. να περιέλθουν αυτούσιες ως προϊόν εκκαθάρισης στη μητρική εταιρεία.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι η εξεταζόμενη περίπτωση αναφέρεται σε εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας, προκύπτει, ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, αλλά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, δηλαδή λαμβάνει χώρα επιστροφή του κεφαλαίου της ολλανδικής εταιρείας στους μετόχους της και συνεπώς, δεν οφείλεται φόρος 5% επί της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών της ημεδαπής εταιρείας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο