Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2007 ]

1091738/1784/Α0012/9.11.2007 Στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρία εκμισθώσει το ιδιόκτητο κεντρικό της κατάστημα, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

(Στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρία εκμισθώσει το ιδιόκτητο κεντρικό της κατάστημα, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1091738/1784/Α0012

ΘΕΜΑ: Στην περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρία εκμισθώσει το ιδιόκτητο κεντρικό της κατάστημα, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

Απαντώντας στην από 28.9.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ., ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ..

2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινισθεί με την 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000 εγκύκλιο σε όσες περιπτώσεις εκμισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση καταστήματος (γραφείου, περιπτέρου κ.τ.λ.) με καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα, δεν πρόκειται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, ώστε να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον κύριο της επιχείρησης εκμετάλλευσης καταστήματος που εκμισθώνει τούτο κι επομένως δεν συντρέχει θέμα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων στις περιπτώσεις αυτές, ακόμα και αν στο κατάστημα που εκμισθώνεται θα λειτουργήσει επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών με αυτό του εκμισθωτή, εφόσον δε διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του δεν εισέπραξε επιπλέον ποσό πέρα από τα συμφωνηθέντα μισθώματα που θα αναγράφονται στο συμβόλαιο με το μισθωτή.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι πρόκειται να εκμισθώσετε ιδιόκτητο βιοτεχνικό χώρο με τον πάγιο εξοπλισμό του στον οποίο στεγάζεται το κεντρικό σας κατάστημα σε άλλη ομόρρυθμη εταιρία η οποία θα ασκήσει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας (παραγωγή κι εμπορία επίπλων) και θα μεταφέρετε την έδρα σας στο υποκατάστημα που διατηρείτε στην περιοχή των.......με αντικείμενο δραστηριότητας «εμπόριο επίπλων».

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η πιο πάνω εκμίσθωση του κεντρικού σας καταστήματος δεν συνιστά μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή υποκαταστήματος της υποπ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, σύμφωνα με την 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000 εγκύκλιο κι επομένως στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει θέμα εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο