Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2007 ]

1111144/11233/Β0012/27.11.2007 Έννοια των ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94.

(Έννοια των ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1111144/11233/Β0012

ΘΕΜΑ : Έννοια των ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ.7186/16.11.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/94 ορίζεται, ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, υπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξανόμενα με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση.

2. Περαιτέρω, με την περ.6 της παρ.4.2.200 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι ως «Ίδια Κεφάλαια» λαμβάνεται το άθροισμα των κονδυλίων των ακόλουθων πρωτοβάθμιων: 40. «Κεφάλαιο», 41. «Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων» και 43. «Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου».

3. Εξάλλου, με την παρ. 2.2.400 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι στο λογαριασμό 43.00 «Καταθέσεις μετόχων» παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται από τους μετόχους για να καλυφθεί, μερικά ή ολικά, η αύξηση του κεφαλαίου. Προϋποθέσεις για να κινηθεί ο λογαριασμός 43.00 είναι να μην έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αυξήσεως του κεφαλαίου και να έχει ληφθεί ανάλογη απόφαση του Δ.Σ..
Αμέσως, μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας για την αύξηση του κεφαλαίου, το υπόλοιπο του λογαριασμού 43.00 κλείνει με πίστωση του λογαριασμού 33.0Α. «Οφειλόμενο Κεφάλαιο», το υπόλοιπο του οποίου μεταφέρεται σε πίστωση του 40.00 «Κεφάλαιο» και ολοκληρώνεται λογιστικά η αύξηση του κεφαλαίου.

4. Όπως έχει γίνει δεκτό με τις αριθμ. 1094302/11151/Β0012/30.10.2000, 1091961/11126/Β0012/13.11.2000 κ.λπ. διαταγές μας, η παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης κατά την αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ανταλλάγματος, δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος.

5. Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι η Γ.Σ. ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας αποφάσισε στις 31.08.2007 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (από 60.000 ευρώ σε 3.000.000 ευρώ), προχωρώντας και στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Ωστόσο, μέχρι και στο τελευταίο κατατεθειμένο ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2007 δεν εμφανίζεται στην Καθαρή Θέση της εταιρείας να έχει κινηθεί ο λογαριασμός 43.00 «Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου». Επίσης, τρεις μέτοχοι της υπόψη Α.Ε. προκειμένου να υπολογίσουν τον οφειλόμενο φόρο 5% επί της αξίας των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβάσουν, ως «Ίδια Κεφάλαια» έλαβαν υπόψη τους μόνο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των 60.000 ευρώ, το οποίο είναι και το μοναδικό ποσό ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζεται στο πιο πάνω ισοζύγιο.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι μέχρι και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, της οποίας οι μετοχές μεταβιβάζονται, ανέρχονται στο ποσό των 60.000 ευρώ και επομένως, αν δεν επέλθει πραγματική αύξηση του κεφαλαίου της υπόψη εταιρείας μέχρι και το χρόνο μεταβίβασης των μετοχών, ως ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών θα ληφθούν τα 60.000 ευρώ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο