Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2007 ]

1069975/10797/Β0012/28.11.2007 Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπή επιχείρηση για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

(Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπή επιχείρηση για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1069975/10797/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπή επιχείρηση για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.: Η από 11.06.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι για να φορολογηθεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει, είτε να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, είτε να αποκτά εισόδημα το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το εισόδημα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες (σχετ. οι 1042090/10358/Β0012/2001, 1022692/10525/Β0012/2002 κ.λπ. διαταγές μας).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ. 6 του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20% που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω αποζημιώσεων, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

3. Το Δεκέμβριο του 1997 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (Πρωτόκολλο του Κιότο), το οποίο εκφράζει τη νέα στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών. Βάσει του πρωτοκόλλου αυτού, πράγματι, οι βιομηχανικές χώρες έχουν δεσμευθεί να μειώσουν, στη διάρκεια της περιόδου 2008 - 2012, τις εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τρεις μηχανισμούς που βασίζονται στην ανταλλαγή μονάδων εκπομπών αερίων μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών του πρωτοκόλλου, στην από κοινού εφαρμογή σχεδίων μεταξύ των χωρών αυτών και στο μηχανισμό για την ίδια ανάπτυξη (με χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου).

4. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι ο αλλοδαπός πελάτης σας στα πλαίσια συμφωνίας που υπέγραψε με διάφορες διεθνείς επιχειρήσεις προσφέρει υπηρεσίες και σε ελληνική επιχείρηση. Ειδικότερα, ο πελάτης σας προσδιορίζει και αξιολογεί ευκαιρίες (βρίσκει πωλητές μονάδων καυσαερίου), επιδιώκει και συνάπτει εξ ονόματος της ελληνικής επιχείρησης συμφωνητικά με σκοπό την προμήθεια Μονάδων Εκπομπής καυσαερίων κ.λπ..
Για τις παραπάνω υπηρεσίες οφείλεται αμοιβή (management fee), καταβάλλονται έξοδα που έχει ήδη καταβάλει η εταιρεία για λογαριασμό της ελληνικής επιχείρησης και προβλέπεται αμοιβή επιτυχίας που τυχόν προκύπτει λόγω απόκτησης Μονάδων Εκπομπών σε ευνοϊκές τιμές.

5. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι προαναφερόμενες αμοιβές που καταβάλλετε σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για εργασίες ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο εξωτερικό και συνεπώς το εισόδημα κτάται στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που θα καταβάλει η ελληνική εταιρεία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στον αλλοδαπό πελάτη σας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση αποδοχής φόρου δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων (Έντυπο Ε. 178), στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος (αριθμ. πρωτ. 1079570/11132/Β0012/28.09.2006 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο