Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2007 ]

1112857/2205/Α0012/30.11.2007 Φορολογία υπερτιμήματος κατά την πώληση πάγιου εξοπλισμού οφθαλμίατρου και αλλαγή έδρας ιατρείου.

(Φορολογία υπερτιμήματος κατά την πώληση πάγιου εξοπλισμού οφθαλμίατρου και αλλαγή έδρας ιατρείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1112857/2205/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία υπερτιμήματος κατά την πώληση πάγιου εξοπλισμού οφθαλμίατρου και αλλαγή έδρας ιατρείου.


Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ.. Επίσης, φορολογείται αυτοτελώς κάθε μεταβίβαση δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος.

2. Με τις διατάξεις της περ.ζ' της παραγρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

3. Κατά πάγια θέση της Διοίκησης θεωρείται μεταβίβαση επιχείρησης ή επαγγέλματος η διακοπή εργασιών και έναρξη νέας στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα (6) μηνών.

4. Επίσης πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι όταν η επιχείρηση δεν διακόπτει τις εργασίες της, αλλά τις μεταφέρει σε άλλη διεύθυνση, παίρνει μαζί κα τη φήμη και την πελατεία της. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα μεταβίβασης της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

5. Όλα τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που κατονομάζονται στο άρθρο 48 του ν.2238/1994, π.χ. γιατρός (σχετ. 1073876/1514/Α0012/4.10.2000).

6. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο. Εάν η μεταβίβαση γίνει με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της προαναφερθείσας δήλωσης.
Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής από τον υπόχρεο (πωλητή), το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο (αγοραστής) είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.
Ο υπολογισμός της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1053/2003. Σε περίπτωση που η αξία που θα προκύψει από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης αυτής είναι μικρότερη της πραγματικής, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του αυτή τη μεγαλύτερη, για τον υπολογισμό του υπερτιμήματος. Εάν δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει η πραγματική αξία πώλησης, θα ληφθεί υπόψη το τιμολόγιο πώλησης του πάγιου εξοπλισμού, μείον το κόστος απόκτησης του από τον πωλητή, ο οποίος είναι υπόχρεος για τον υποβολή και την καταβολή του φόρου εφάπαξ πριν τη μεταβίβαση (τη διακοπή των εργασιών του). Σε διαφορετική περίπτωση, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την καταβολή του φόρου ο αγοραστής.

7. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι οφθαλμίατρος μεταφέρει το ιατρείο του σε άλλο χώρο και πουλάει τον πάγιο εξοπλισμό του, μέσω τραπεζικού leasing, σε άλλον οφθαλμίατρο, ο οποίος θα ασκήσει το επάγγελμά του στον ίδιο χώρο.

8. Κατά συνέπεια:
α), δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 13, εφόσον το ιατρείο μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο.
β), το υπερτίμημα που προκύπτει από την πώληση του πάγιου εξοπλισμού θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται μαζί με τα λοιπά εισοδήματα του πωλητή με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994.
Διαφορετικό, βέβαια, είναι, το θέμα και εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 της παρούσας, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος οφθαλμίατρος κλείσει το ιατρείο του και πουλήσει τον εξοπλισμό του.

9. Τα θέματα αυτά ανήκουν στη δικαιοδοσία του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος, αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, διαπιστώνει εάν υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης ή μεταφορά έδρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο