Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-1994 ]

ΠΟΛ.1259/16.11.1994 Διενέργεια ελέγχων, σχετικά με την παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

(Διενέργεια ελέγχων, σχετικά με την παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.1128362/22334/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣ/ΤΟΣ -ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1259

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ελέγχων, σχετικά με την παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

1128362/2334/Α0012/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1.- Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 (όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 2238/1994), ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό
ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

α) ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα.
β) τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γ) οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2.- Οι υπόχρεοι παρακράτησης του φόρου αυτής της κατηγορίας εσόδων (Δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.) υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 (άρθρο 60 ν. 2238/1994), να αποδίδουν το φόρο που παρακρατούν με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στη ΔΟΥ της έδρας του υποχρέου σε παρακράτηση, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.

Ομοίως με τις ίδιες διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 (άρθρο 55 ν. 2238/1994) ορίζεται ότι, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νομοθετικού διατάγματος που αναφέρονται στην απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων, εφαρμόζονται αναλόγως, ώστε ο φόρος εισοδήματος επί των προμηθειών αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε από τους υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.τ.λ.), τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση της προμηθεύτριας επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της.

3.- Ακόμα με την 1060204/982/Α0012/διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

4.- Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι η πορεία των εσόδων από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων δεν είναι η αναμενόμενη σύμφωνα με το πλήθος και τις συναλλαγές των υποκειμένων στην πιο πάνω παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

5.- Κατόπιν των ανωτέρω κατά τη διενέργεια των πάσης φύσεως προληπτικών και προσωρινών ελέγχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 37α του ν.δ.
3323/1955 (άρθρα 55 και 60 ν. 2238/1994), σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση του φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων πρέπει να μην περιορίζεται μόνο στην πλευρά των υποχρέων (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
κοινής ωφελείας κ.τ.λ.), αλλά και στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν υλικά ή παρέχουν υπηρεσίες στους παραπάνω υποχρέους.

6.- Οι υπόχρεοι σε παρακράτηση του φόρου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της διαταγής αυτής καθώς και οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή των οριζομένων στο νόμο και στη διαταγή μας αυτή, προς αποφυγή κυρώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

7.- Τέλος, οι κ.κ. Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως παρακολουθούν και συντονίζουν τις απαραίτητες ενέργειες και κυρίως εκείνες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των υποχρέων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο