Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1093016/1817/Α0012/7.12.2007 Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων ομόρρυθμης εταιρείας κι έναρξη δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο από αποχωρούν μέλος αυτής.

(Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων ομόρρυθμης εταιρείας κι έναρξη δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο από αποχωρούν μέλος αυτής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1093016/1817/Α0012

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών υποκαταστημάτων ομόρρυθμης εταιρείας κι έναρξη δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο από αποχωρούν μέλος αυτής.


Απαντώντας στην από 3.10.2007 αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με βάση τα δεδομένα που θέσατε, σε θέματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:
αα) Ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ..
ββ) Εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Επίσης σαν περίπτωση λύσης εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτηση σας προκύπτει ότι ομόρρυθμη εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται κεντρικό κατάστημα και τρία υποκαταστήματα με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία τροφίμων, πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία των δύο μισθωμένων υποκαταστημάτων της και στους χώρους αυτούς θα γίνει έναρξη δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης (ως κεντρικό κατάστημα και υποκατάστημα) από υφιστάμενο μέλος της εταιρείας το οποίο θα αποχωρήσει από αυτήν.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην πιο πάνω περίπτωση οφείλεται ο φόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπ.αα΄ της περ.α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 για τα δύο υποκαταστήματα της ομόρρυθμης εταιρείας που θα διακόψουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή μας. Περαιτέρω, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα των δύο υποκαταστημάτων, δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος μέλους στην εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι, η 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000 διαταγή μας δεν έχει εφαρμογή στην πιο πάνω περίπτωση καθόσον η ομόρρυθμη εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτρια των ακινήτων στα οποία στεγάζονται τα δύο υποκαταστήματα που θα διακόψουν τη λειτουργία τους.
Επίσης στην πιο πάνω περίπτωση οφείλεται και ο φόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπ.ββ΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 καθόσον με την αποχώρηση του εταίρου από την ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει χώρα μεταβίβαση εταιρικών μερίδων στους λοιπούς εταίρους. Ο φόρος όμως στην περίπτωση αυτή θα υπολογισθεί με βάση τα δεδομένα μόνο του κεντρικού καταστήματος και του. υποκαταστήματος της εταιρείας που δεν μεταβιβάζεται καθόσον τα δεδομένα των δύο υποκαταστημάτων που μεταβιβάζονται λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπ.αα΄ της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου.
Τέλος, στην περίπτωση που η πιο πάνω εταιρεία διακόψει τη λειτουργία των δύο μισθωμένων υποκαταστημάτων της και το αποχωρών μέλος κάνει έναρξη δραστηριότητας σε διαφορετικό χώρο, δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

5. Η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την σχετική αίτηση, παρακαλείται να απαντήσει στα θέματα δικής της αρμοδιότητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο