Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2007 ]

1109074/2149/Α0012/14.12.2007 Φορολογική μεταχείριση εξόδων παράστασης σε πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

(Φορολογική μεταχείριση εξόδων παράστασης σε πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1109074/2149/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εξόδων παράστασης σε πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.


ΣΧΕΤ.: Το από 12.11.2007 e-mail σας.

Σε απάντηση του σχετικού e-mail σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις ως άνω παροχές.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί στις παραπάνω αμοιβές, λαμβάνεται ως ακαθάριστο ποσό, το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών.

3. Περαιτέρω στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.

4. Ύστερα από τα παραπάνω η αξίωση για επιστροφή μέρους του φόρου που παρακρατήθηκε στις ακαθάριστες αποδοχές του δημάρχου δεν τεκμηριώνεται φορολογικά δεδομένου ότι η παρακράτηση του φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών. Συνεπώς μείωση των ακαθαρίστων αμοιβών με ποσά κρατήσεων υπέρ διαφόρων ταμείων, δεν μεταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου φόρου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο