Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2007 ]

1073777/10843/Β0012/6.8.2007 Επιστροφή φόρου από τόκους Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε..

(Επιστροφή φόρου από τόκους Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1073777/10843/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου από τόκους Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε..


ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 28/19.7.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2628/1998, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδιά τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώμα και τοκομερίδια) των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης (αρ. πρωτ. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 Α.Υ.Ο.).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ν.2676/1999 ορίζεται, ότι συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει έδρα την Αθήνα και περιλαμβάνει τον Κλάδο Σύνταξης και τον Κλάδο Υγείας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Ε., το Τ.Α.Ε., το Τ.Ε.Β.Ε. και το Τ.Σ.Α. καταργούνται και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., αντίστοιχα, ως καθολικό διάδοχο, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Πόρους του Ο.Α.Ε.Ε. αποτελούν τα πάσης φύσεως έσοδα των καταργούμενων Ταμείων, επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών των Κλάδων των καταργούμενων Ταμείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) δικαιούται την επιστροφή του φόρου που αχρεωστήτως παρακρατήθηκε για τους τόκους Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, τους οποίους διακράτησε μέχρι την λήξη τους και αρχικοί κάτοχοι των οποίων ήταν το Τ.Α.Ε., το Τ.Ε.Β.Ε. και το Τ.Σ.Α., καθόσον μετά τη συγχώνευση τους από τον εν λόγω φορέα αυτός κατέστη καθολικός διάδοχος του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2676/1999.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο