Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2007 ]

1063365/10730/Β0012/29.10.2007 Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

(Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1063365/10730/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.


Σχετ: Η από 27.6.2007 αίτησή σας.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον ο αρχικός κάτοχος αυτών τα διακρατεί μέχρι τη λήξη τους και περαιτέρω, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2628/1998 και ισχύει από 6.7.1998 (χρόνος δημοσίευσης του ν.2628/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και μετά.

2. Με την παρ.2 της 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 Α.Υ.Ο, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, ορίζεται, ότι για όσα τοκομερίδια έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή για ομόλογα (zero coupon) που έχουν ήδη λήξει μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν μετά την 6-7-1998 η επιστροφή του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε στους αρχικούς κατόχους των τίτλων αυτών γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβουλίων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιρειών.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες θεωρείται για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων και προκειμένου για τοκομερίδια. ο χρόνος που έχει ορισθεί νια την εξαργύρωσή τους.

5. Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) με το αριθμ. 1063358/5381-19/0016/5-7-2007 έγγραφό της σε ό,τι αφορά την παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995, εφόσον δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις περί παραγραφής των συγκεκριμένων απαιτήσεων.

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η επιστροφή του φόρου επί των τόκων των διαλαμβανομένων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αφορά στα τοκομερίδια που εξαργυρώθηκαν από 6 Ιουλίου 1998 μέχρι την 15.10.2004, έστω και αν κάποια από αυτά περιελάμβαναν τοκοφόρο περίοδο πριν από την 6 Ιουλίου 1998, καθόσον κρίσιμος χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (τόκων), είναι αυτός που είχε ορισθεί για την εξαργύρωσή τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση της διακράτησης του τίτλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατά την επιστροφή του ανωτέρω φόρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995 περί παραγραφής αξιώσεων του δημοσίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο