Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2007 ]

1110407/11548πε/Β0012/20.11.2007 Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.

(Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1110407/11548πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.


Σχετ: Η από 14/12/2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά επιβάλλεται φόρος εισοδήματος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά.

2. Με τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της παραγράφου αυτής εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων
του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101, με την επιφύλαξη των οριζομένων από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 106.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 καταργήθηκε η φορολογία των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του ν.2789/2000 ορίζεται, ότι ομολογίες εκδιδόμενες από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τις ομολογίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.2819/2000, όπως ισχύει σήμερα, οι τόκοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλονται από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2006 (όπως παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3470/2006) σε κατοίκους ημεδαπής φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολο τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου και νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν δικαιούχοι των τόκων είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο φόρος που παρακρατείται εκπίπτει εξ ολοκλήρου από τον φόρο που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα αυτών των νομικών προσώπων. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του δεν επιστρέφεται.

6. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 αφορά στο φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση ομολόγου που εκδόθηκε στην ημεδαπή σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης. Αντίθετα, οι τόκοι που αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδας και προκύπτουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ενώ αν ο δικαιούχος αυτών είναι μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν με το κράτος αυτό η Ελλάδα έχει συνάψει ή όχι σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται της φορολογίας και κατά συνέπεια και της παρακράτησης φόρου (τα αριθμ. πρωτ. 1013778/10217/Β0012/22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 έγγραφά μας).

7. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα από τόκους ομολογιακών δανείων του ν.3156/2003 που αποκτά υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας είναι έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Δηλαδή, από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί επί τον τόκων, κατά το μέρος που αναλογεί στη χρονική περίοδο διακράτησης του τοκομεριδίου. Αν έχει διακρατηθεί όλη τη διαχειριστική περίοδο εκπίπτει το συνολικό ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, οφειλόμενο στην έκπτωση του υπόψη φόρου δεν επιστρέφεται (σχετ.1034464/10439/Β001 2/30.7.2007 έγγραφό μας).

8. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι τόκοι που αποκτά Τράπεζα από ομολογιακό δάνειο του ν.3156/2003 που εξέδωσε ημεδαπή εταιρεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ενώ για την τράπεζα αποτελούν έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

9. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2819/2000 δεν έχουν παραταθεί ακόμη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο