Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2007 ]

1082515/11344/Β0012/17.12.2007 Το εισόδημα από τόκους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ε.Ε. φορολογείται στη χώρα κατοικίας τους.

(Το εισόδημα από τόκους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ε.Ε. φορολογείται στη χώρα κατοικίας τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1082515/11344/Β0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα από τόκους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ε.Ε. φορολογείται στη χώρα κατοικίας τους.


ΣΧΕΤ.: Η από 24.7.2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία διαβιβάστηκε στη Δ/νσή μας στις 28.8.2007 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γ.Λ.Κ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/94 επιβάλλεται φόρος εισοδήματος δέκα τοις εκατό (10%) στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 ορίζεται, ότι η φορολογία των τόκων των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καταργείται για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.

3. Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 του ν.3312/2005 ενσωματώθηκε στην εσωτερική μας νομοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι οι τόκοι που καταβάλλονται από φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα σε πραγματικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του οφειλέτη των τόκων, να φορολογούνται στη χώρα κατοικίας των δικαιούχων.
Με την αριθμ. 1049315/1668/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/24.05.2006 εγκύκλιο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τα εισοδήματα από τόκους από αποταμιεύσεις που αποκτούν στην Ελλάδα κάτοικοι χωρών υπαγομένων στην Οδηγία και στις Συμφωνίες, οι οποίες αφορούν και στις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών που θα ακολουθούνται τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

4. Τέλος, με τις διατάξεις της περ.α΄ της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 ορίζεται, ότι ως «τόκοι» νοούνται, μεταξύ άλλων, και τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους πρόσθετων ωφελημάτων και βραβείων (λαχνών) που τα συνοδεύουν.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν επενδυτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοικοι Μεγάλης Βρετανίας απαλλάσσονται της αυτοτελούς φορολογίας του άρθρου 12 του ν.2238/1994. Ειδικότερα, όταν το εν λόγω εισόδημα αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, αυτό φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3312/2005 στη χώρα κατοικίας των δικαιούχων, κατόπιν της ανταλλαγής πληροφοριών που θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο