Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2007 ]

1021373/417/Α0012/30.5.2007 Έκπτωση ιατρικών δαπανών για μη προστατευόμενο μέλος.

(Έκπτωση ιατρικών δαπανών για μη προστατευόμενο μέλος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1021373/417/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ιατρικών δαπανών για μη προστατευόμενο μέλος.


Απαντώντας στην από 1.3.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εκτός των άλλων και:
β) τα ανήλικα άγαμα τέκνα,
γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν -δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά, για τα τέκνα του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
ε) τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτή παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική πάθηση.

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα του ίδιου άρθρου, μειώνεται κατά ποσοστό 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

4. Όπως μας αναφέρετε στην αίτησή σας ο υιός σας δεν είναι προστατευόμενο μέλος και έχετε καταβάλει για λογαριασμό του, έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το ποσό των 14.248,83.

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μπορείτε να εκπέσετε τα παραπάνω έξοδα διότι ο υιός σας δεν ανήκει στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος που σας βαρύνει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο