Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2007 ]

1052688/1036/Α0012/18.6.2007 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αναγνώριση της μείωσης φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς - ιδιωτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόρια περιοχή.

(Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αναγνώριση της μείωσης φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς - ιδιωτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόρια περιοχή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1052688/1036/Α0012

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την αναγνώριση της μείωσης φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς - ιδιωτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόρια περιοχή.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1017701/306/Α0012/19.2.2001/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής μειώσεων φόρου, που προβλέπουν οι διατάξεις της περ.ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.
Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί γενικά που κατοικούν σε περιοχή που αναφέρεται στην περ.ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή του προϊσταμένου άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος μισθωτός έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δημόσια αρχή καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος μισθωτός κατοίκησε σε αυτή την περιοχή.
Επίσης, οι μισθωτοί - ιδιωτικοί υπάλληλοι που προσφέρουν υπηρεσίες στις εν λόγω περιοχές θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του εργοδότη, η οποία βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή, ως και η Δ.Ο.Υ., στην οποία αυτός υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των μισθών στο δικαιούχο.

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας ως βεβαίωση που χορηγείτε στους εργαζόμενους σας προκειμένου να την υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να τύχουν της μείωσης φόρου της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 είναι η βεβαίωση αποδοχών, η οποία, όπως ισχυρίζεστε, περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η εταιρία σας δεν επαρκεί ως δικαιολογητικό, προκειμένου οι εργαζόμενοι σε αυτήν να τύχουν της εν λόγω μείωσης φόρου. Από το οποίο απαιτείται είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να αναφέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προαναφέρθηκαν στην παρ.1 του παρόντος και το οποίο χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση της μείωσης φόρου της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο