Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2007 ]

1052864/1029/Α0012/23.7.2007 Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτού με τέκνα.

(Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτού με τέκνα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1052864/1029/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτού με τέκνα.

Σε απάντηση της από 30.5.2007 επιστολής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η παρακράτηση του φόρου στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ο δε φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα (α) του άρθρου 9 του κώδικα αυτού.
Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυτής προσαυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο.

2. Το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα τέκνα προκειμένου να θεωρηθεί ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο.
Ακόμα, με εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος, και με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, διευκρινίζεται ότι στην εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) λόγω οικογενειακής κατάστασης καθόσον η αύξηση γίνεται προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του συζύγου. Αντίθετα, αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου, της κλίμακας (α) που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου (σχετ. η 1109980/2543/Α0012/ΠΟΛ.1142/18.12.2006 για την παρακράτηση φόρου στους μισθούς κ.λπ. που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007).
Επομένως, σε γάμο που ισχύει, κατά την παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες των συζύγων, το αφορολόγητο ποσό των τέκνων που προέρχονται από το γάμο αυτό αυξάνει πάντα το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας (α) του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. του συζύγου (πατέρα) και όχι αυτό της συζύγου (μητέρας).
Επίσης το αφορολόγητο ποσό των τέκνων δεν προσαυξάνει αυτό της μητέρας και στις περιπτώσεις που ο σύζυγος δεν αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

5. Βέβαια κατά τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, (παράγραφος 2 άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.).

6. Τέλος, από ανακεφαλαίωση των παραπάνω προκύπτει ότι, κατά την παρακράτηση του φόρου στον μισθό σας το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας που δικαιούσθε δεν προσαυξάνεται λόγω των τέκνων σας, και ανεξάρτητα από τον αριθμό τους αλλά προσαυξάνεται το αφορολόγητο του συζύγου σας (πατέρα), εάν αυτός πραγματοποιεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και κατά τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση όμως που ο σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο που δικαιούται λόγω των κοινών τέκνων σας που τον βαρύνουν, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο