Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2007 ]

1071491/1431/Α0012/26.7.2007 Μείωση του ποσού του φόρου για απασχόληση νοσοκόμου στο σπίτι.

(Μείωση του ποσού του φόρου για απασχόληση νοσοκόμου στο σπίτι.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071491/1431/Α0012

ΘΕΜΑ:Μείωση του ποσού του φόρου για απασχόληση νοσοκόμου στο σπίτι.


Σε απάντηση του από 18.7.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο νια την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.

2. Επίσης, με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2001, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν, για την απόδειξη της δαπάνης απασχόλησης νοσοκόμου απαιτούνται:
α) βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου, από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου και
β) απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει ν' αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη.

3. Περαιτέρω, με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών τονίστηκε ότι, εάν συμβαίνει το ίδιο πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες νοσοκόμας και οικιακής βοηθού, τότε η αμοιβή που του καταβάλλεται, μοιράζεται ανάλογα και μειώνεται το ποσό του φόρου μόνο κατά το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στην απασχόληση ως αποκλειστικά νοσοκόμας, εφόσον βέβαια υποβληθούν με τη δήλωση τα σχετικά δικαιολογητικά.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο νια την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του στο σπίτι με τις προϋποθέσεις και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως ρητά αναφέρθηκαν.
Κρίσιμο επομένως γεγονός που θα πρέπει να συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μείωση του φόρου δεν αποτελεί η νοσηλεία του ασθενή σε επιχείρηση περίθαλψης ηλικιωμένων αλλά η παροχή υπηρεσιών νοσοκόμου και όχι οικιακής βοηθού.

5. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τα παραπάνω, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια της εξελεγκτικής του εξουσίας, δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για να πειστεί ότι το άτομο που ασχολήθηκε είχε τη γνώση και την εμπειρία νοσοκόμου, όπως για παράδειγμα πτυχίο κάποιας νοσηλευτικής σχολής, βεβαίωση εγγραφής σε κάποιο επαγγελματικό σύλλογο νοσοκόμων κ.ά..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο