Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2007 ]

1071768/1413/Α0012/21.8.2007 Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.

(Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1071768/1413/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.

Απαντώντας στο 8571/16.7.2007 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), προβλέπεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

2. Επίσης από τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Τ.Π.Δ., τα Ταχ.Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

3. Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων οι προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν επίσης ότι δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει ή που μειώνει το φόρο, ανάλογα με το πότε έχει συναφθεί δάνειο, περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

4. Εξάλλου, το Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) με την 48/2006 γνωμοδότηση του που έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι η συνδρομή της ως άνω αρνητικής προϋπόθεσης της παρ.3 του παρόντος εγγράφου ερευνάται μόνον κατά το χρόνο κτήσεως της πρώτης κατοικίας από τον δανειοδοτηθέντα φορολογούμενο, με συνακόλουθη συνέπεια, επιγενόμενοι λόγοι σχετικοί με την περαιτέρω κτήση ή απώλεια άλλης οικίας από τον ίδιο, τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα που τον βαρύνουν να μην επάγονται έννομες συνέπειες τόσο ως προς την αφαίρεση των τόκων από το εισόδημα κατά το άρθρο 8, όσον και για την ταυτότητα του λόγου, ως προς τη μείωση του φόρου κατά το άρθρο 9 του ν.2238/1994.
Επομένως, αν κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου κτήσης της υπό δανειοδότηση κατοικίας υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκπτωση των τόκων, αλλά μεταγενέστερα, σε επόμενο έτος, αλλάζουν τα δεδομένα λόγω απόκτησης και άλλης κατοικίας, θα συνεχίσουν να αφαιρούνται οι τόκοι για την αγορά της πρώτης κατοικίας από το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, διότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκπτωση των εν λόγω τόκων είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου κτήσεως της υπό δανειοδότηση κατοικίας και όχι μεταγενέστερος ή προγενέστερος αυτής χρόνος, διαφορετικά τυχόν σύνδεση με άλλα γεγονός προγενέστερα ή μεταγενέστερα αυτής οδηγεί σε καταστρατήγηση των τεθεισών περί εκπτώσεων των τόκων διατάξεων.

5. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1116194/2156/Α0012/5.11.1996 έγγραφό μας, στην έννοια του όρου «πρώτη κατοικία» των πιο πάνω διατάξεων φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνεται η πρώτη κατά σειρά κατοικία που περιέρχεται στην ιδιοκτησία του φορολογουμένου και δεν πρέπει να συγχέεται με τις διατάξεις του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, όπου στην έννοια της πρώτης κατοικίας προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο κεφαλαίου, περιλαμβάνεται αυτή που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του φορολογουμένου ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση.

6 Περαιτέρω, πάγια θέση της Διοίκησης για τη χορήγηση της υπόψη εκπτώσεως είναι η έκπτωση αυτή χορηγείται για μία μόνο κατοικία του φορολογουμένου και συγκεκριμένα αυτή που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. χαρακτηρίζεται ως πρώτη, κατά το χρόνο λήψης του οικείου δανείου (σχετ.1101192/1649/Α0012/22.11.2001 έγγραφο).

7. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων χορήγησης στεγαστικών δανείων που μας αποστείλατε συνημμένα, φορολογούμενη παντρεμένη με δύο παιδιά σύναψε το έτος 2000 με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δανειακή σύμβαση για αγορά πρώτης κατοικίας 95 τ. μ. και το 2006 ο σύζυγός της σύναψε με την Αγροτική Τράπεζα νέο δάνειο για την αγορά άλλης κατοικίας 276 τ.μ. Αυτό το οποίο ερωτάται είναι αν μειώνεται ο φόρος κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του δεύτερου στεγαστικού δανείου που λήφθηκε από την Αγροτική Τράπεζα, καθώς επίσης και αν διατηρούν, παράλληλα την έκπτωση των τόκων από το εισόδημα του πρώτου στεγαστικού δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά το χρόνο λήψης του πρώτου στεγαστικού δανείου από το Τ.Τ. πληρούνταν οι προϋποθέσεις και το διαμέρισμα των 95 τ. μ. που αποκτήθηκε χαρακτηρίστηκε ως πρώτη τους κατοικία, δικαιούνται και διατηρούν την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημά τους, αλλά μόνο των τόκων που καταβάλλουν για την εξόφληση αυτού του δανείου (μόνο για το διαμέρισμα των 95 τ.μ.) (σχετ. 1094386/2356/Α0012/20.12.2004 και 1059346/1211/Α0012/6.11.2002 έγγραφα).

9. Τέλος, επειδή το θέμα συνδέεται άμεσα με πραγματικά δεδομένα τούτο εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο