Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2007 ]

1072968/1444/Α0012/5.9.2007 Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

(Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1072968/1444/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Απαντώντας στην από 17.7.2007 αίτησή σας, για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως η περίπτωση αυτή διαμορφώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3091/2002, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σε αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τον βαρύνουν.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο με αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της μείωσης, πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.
Κατά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

2. Ακόμη, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου, οι διατάξεις της ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σε αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες....., εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τον βαρύνουν. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους ανωτέρω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος με αυτόν που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εκπίπτουν από το εισόδημα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου, μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της έκπτωσης, πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.

4. Επιπλέον, σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του .Κ.Φ.Ε., όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν.3091/2002,. οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

5. Τέλος, σύμφωνα με την-490/2004 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τη-Διοίκηση, οι τόκοι δανείου που έχει συναφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 για αποπληρωμή παλαιού (δηλαδή προ της ημερομηνίας αυτής συναφθέντος) στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας, υπάγονται στη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), δηλαδή αναγνωρίζεται μείωση κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου από το φόρο και δεν εμπίπτουν στη διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του αυτού Κώδικα, δηλαδή δεν εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του δανειολήπτη.

6. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι τόκοι του δανείου που λάβατε για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εκπίπτουν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., από το εισόδημά σας σε ολόκληρο το ποσό τους. Σε περίπτωση, όμως, που συνάψετε νέο δάνειο με άλλη τράπεζα για αποπληρωμή του παλαιού σας δανείου και με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, οι τόκοι του νέου δανείου θα εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή θα μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά σας κατά ποσοστό 20% των τόκων. Το ίδιο θα συμβεί, αν συνάψετε νέο δάνειο με την τράπεζα από την οποία λάβατε το αρχικό δάνειο για αποπληρωμή του παλαιού δανείου.
Σχετικά με τη μεταφορά του δανείου σας σε άλλη τράπεζα (μεταφορά της έννομης σχέσης) , έχουμε ήδη υποβάλει ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, από όπου και περιμένουμε απάντηση για να σας ενημερώσουμε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο