Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1086837/1683/Α0012/8.10.2007 Το ποσό της διατροφής που καταβάλλει ο φορολογούμενος στην πρώην σύζυγό του για τα τέκνα του, δε μειώνει το φόρο του.

(Το ποσό της διατροφής που καταβάλλει ο φορολογούμενος στην πρώην σύζυγό του για τα τέκνα του, δε μειώνει το φόρο του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1086837/1683/Α0012

ΘΕΜΑ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλει ο φορολογούμενος στην πρώην σύζυγό του για τα τέκνα του, δε μειώνει το φόρο του.

Απαντώντας στην από 12.9.2007 επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ.δ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/94), όπως αυτή τέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004) και ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό της διατροφής που καταβάλλετε στην πρώην σύζυγό σας για τα τέκνα σας δεν αποτελεί μειωτικό στοιχείο του φόρου που προκύπτει.

3. Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής και για τα τέκνα, η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά ποσοστό 20% της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη για κάθε τέκνο, στην περίπτωση που δε συνοικούν μαζί του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο