Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2007 ]

1100224/1833/Α0012/19.10.2007 Αναγραφή λανθασμένου Α.Φ.Μ. εκμισθωτή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

(Αναγραφή λανθασμένου Α.Φ.Μ. εκμισθωτή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1100224/1833/Α0012

ΘΕΜΑ: Αναγραφή λανθασμένου Α.Φ.Μ. εκμισθωτή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.


Σε απάντηση της από 17/9/2007 επιστολής σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειας του.
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φόρου εισοδήματος τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εκμισθωτή.
Το ποσό της δαπάνης. η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, εφόσον αναγράψατε το ποσό του ενοικίου στην αρχική σας δήλωση, αυτό μπορεί να εκπέσει με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης και χωρίς την επιβολή προστίμου του ν.2523/1997.
Όσον αφορά στη λάθος αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εκμισθωτή σας, έχει εφαρμογή η με αριθμό 1077195/1284/Α0012/9.8.2001 διαταγή μας, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό πως απαραίτητη προϋπόθεση νια τη διενέργεια της έκπτωσης είναι να έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση το ποσό της δαπάνης ανεξάρτητα αν έχει γραφεί ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή.
Τέλος σε κάθε περίπτωση, η εκκαθάριση των δηλώσεων γίνεται στην μηχανογράφηση αυτόματα, άρα τυχόν λάθη στην αναγραφή των στοιχείων δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά και ειδικότερα στην εσφαλμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ..
Η Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση του φορολογούμενου παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο